Các dạng cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh

Có rất nhiều cách nói khi so sánh hai hoặc nhiều vật bất kỳ trong tiếng Anh. Thi thoảng chúng ta bối rối nên dùng luckier hay more lucky, better hay better than.

Cùng thanhtay.edu.vn tìm hiểu cấu trúc so sánh, các dạng câu so sánh trong tiếng Anh và cách sử dụng trong thực tế tiếng Anh nhé!

1. Câu so sánh trong tiếng Anh

Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất hay được sử dụng. Ngoài mục đích so sánh đơn thuần, câu so sánh sẽ được sử dụng khi muốn nhấn mạnh ý trong câu. 

Cấu trúc và các dạng câu so sánh trong tiếng Anh đầy đủ nhất
Cấu trúc và các dạng câu so sánh trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Ví dụ: She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

Vì vậy, để có thể  tự học giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn nên và cần học cấu trúc câu so sánh. Có 3 cách so sánh trong tiếng Anh cơ bản gồm: so sánh bằng, so sánh hơnso sánh hơn nhất. Cùng tìm hiểu về các dạng câu so sánh trong tiếng Anh nhé!

Tham khảo thêm về các Khóa học IELTS tại Thành Tây

2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh 

2.1. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ 

Công thức so sánh bằng S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

 • I’m as good at Maths as in science.
 • Harry sings as beautifully as a singer.
 • Her car runs as fast as a race car.
 • This dress is as expensive as yours.
 • This picture is as colorful as the one I have ever seen. 

Lưu ý: Trong một số trường hợp, có thể thay thế “so” cho “as”. Tuy nhiên cách dùng này thường được ít sử dụng.  

Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh
Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh

2.2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ

Công thức so sánh bằng: S + V + the same + (noun) + as 

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ: 

 • She takes the same course as her colleague.
 • She speaks the same language as her father.
 • I wore the same dress as my sister at her birthday party.
 • Timmy has the same height as Tom.
 • Their professor is different from ours.

Lưu ý: Trái nghĩa với với the same…asdifferent from.

2.3. Các loại tính từ, trạng từ trong câu so sánh tiếng Anh

Tính từ ngắn và tính từ dài

Tính từ ngắn gồm:

 • Tính từ có một âm tiết.
  Ví dụ: bad, short, good,….
 • Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et.
  Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ có từ ba âm tiết trở lên được gọi là tính từ dài.

Ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

Trạng từ ngắn và trạng từ dài: 

Trạng từ ngắn là trạng từ có một âm tiết.

Ví dụ: far, fast, hard, near, right, wrong,…

Trạng từ dài là trạng từ có hai âm tiết trở lên.

Ví dụ: beautifully, quickly, kindly,…

3. Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh 

3.1. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn 

Công thức so sánh hơn: S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than

Ví dụ:

 • Jennie’s grades are higher than her sister’s. 
 • Today is colder than yesterday.
 • My girlfriend came later than me.
 • Lindy is shorter than her younger sister.
 • My ruler is longer than yours.
Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh
Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh

3.2. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

Công thức so sánh hơn: S + V + more + Adj/Adv + than

Ví dụ:

 • He is a more professional soccer than me.
 • He speaks Korean more fluently than his friend.
 • She visits her family less frequently than I used to.
 • This hat is more expensive than the others.
 • My father drives more carefully than my brother.

Lưu ý: Có thể thêm far hoặc much trước cụm từ so sánh để nhấn mạnh.

Ví dụ: Mike’s phone is much more expensive than mine.

Xem thêm bài viết khác: So sánh nhất tính từ

4. Cấu trúc câu so sánh hơn nhất trong tiếng Anh

4.1. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn

Công thức so sánh hơn nhất: S + V + the + Adj/Adv + -est

Ví dụ: 

 • My brother is the tallest in our family.
 • Sunday is the coldest day of the month so far.
 • He runs the fastest in my city.
 • Linda is the youngest person in my office.
 • My house is the highest one in my neighborhood.

4.2. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

Công thức so sánh hơn nhất: S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ:

 • The most boring thing about English course is doing grammar exercises.
 • Lisa is the most careful person I ever have known.
 • Of all the students, she does the most quickly.
 • This is the most difficult case we have ever encountered.
 • Linda is the most intelligent student in my class.

Lưu ý: Có thể thêm “very” trước cụm từ so sánh để mang ý nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ: Here is the very latest news about the accident.

Tham khảo thêm về câu điều kiện, mệnh đề nguyên nhân kết quả, câu nghi vấn trong tiếng Anh

5. Một số tính từ và trạng từ đặc biệt trong câu so sánh  

Nếu tiếng Anh có động từ bất quy tắc thì trong câu so sánh, với các tính từtrạng từ cũng có bất quy tắc riêng. Cùng tìm hiểu các tính từ và trạng từ phổ biến thường gặp trong các dạng câu so sánh tiếng Anh dưới đây: 

 So sánh hơnSo sánh hơn nhất
good/wellbetterbest
bad/badlyworseworst
littlelessleast
many/muchmoremost
farfurther fartherfurthest/farthest

Để ghi nhớ các dạng so sánh trong tiếng Anh trên, bạn sẽ không thể chỉ học thuộc lòng. Bởi não bộ chúng ta sẽ ghi nhớ những thứ gắn liền với cảm xúc thay vì những từ ngữ, cấu trúc khô khan. Vậy đâu là cách để ghi nhớ các dạng so sánh trong tiếng Anh trên? Thanhtay.edu.vn đề xuất bạn học các cấu trúc so sánh tiếng Anh trong những bối cảnh cụ thể. 

Liệt kê các dạng so sánh với các cấu trúc, từ vựng, sau đó sáng tạo ra những câu chuyện để kết nối những cấu trúc và từ vựng đó.

Ngoài ra, để tạo thêm cảm xúc cho câu chuyện, hãy thêm những yếu tố màu sắc, hình ảnh, các yếu tố để tạo nên ấn tượng mạnh, bạn sẽ ghi nhớ được các kiến thức liên quan đang cần học

Tham khảo thêm về: Cấu trúc câu hỏi đuôi

6. Áp dụng làm bài tập với câu so sánh trong tiếng Anh

Sau khi ghi nhớ các dạng so sánh trong tiếng Anh, các cấu trúc khác nhau với tính từ, trạng từ ngắn và dài. Cùng thử thách bản thân với các bài tập dưới đây để áp dụng các kiến thức đã học nhé.

Bài 1: Hãy điền dạng đúng của từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu văn

1. Mom’s watch is … than mine. (expensive)

2. She lives in a really … villa. (beautiful)

3. She is the … tennis player of Australia. (good)

4. This luggage is … than mine. (heavy)

5. He runs … than his sister. (quick)

6. Layla is … than Henry but Sophia is the … (tall/tall)

7. Kai reads … books than Daniel but Tom reads the … (many/many)

8. France is as … as London. (beautiful)

9. My brother is three years … than me. (young)

10. This was the … movie I have ever seen. (bad)

11. I speak France … now than two years ago. (fluent)

12. Could you write…? (clear)

13. Cameroon can run … than John. (fast)

14. Our team played … of all. (bad)

15. He worked … than ever before. (hard)

Đáp án: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger – worst – more fluently – more clearly – faster – worst – harder.

Bài 2: Hãy sắp xếp lại câu so sánh 

1. Julia/ tall/ her friend.

2. A banana/ not sweet/ an apple.

3. A fish/ not big/ a elephant.

4. This dress/ pretty/ that one.

5. the weather/ not hot/ yesterday.

6. A rose/ beautiful/ a weed.

7. A cat/ intelligent/ a chicken.

8. Hung/ friendly/ Minh.

Đáp án:

1. Julia is as tall as her friend.

2. A banana is not as sweet as an apple.

3. A fish is not as big as a elephant.

4. This dress is as pretty as that one.

5. The weather is not as hot as yesterday.

6. A rose is more beautiful than a weed.

7. A cat is more intelligent than a chicken.

8. Hung is more friendly than Minh.

Bài 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. I’ve never met any more handsome person than Gind.

=> Gind is…………………………

2. In my opinion, there is nobody as kind-hearted as my grandmother.

=> In my opinion, my grandmother is ……………………

3. There is no more intelligent student in this school than John.

=> John is……………………………..

4. This is the most delicious dish I’ve ever tasted.

=> I’ve…………………………..

5. Have you got any bags smaller than that one?

=> Is this…………………………………?

Đáp án:

1. George is the most dependable person I’ve ever met.

2. In my opinion, my grandmother is more kind-hearted than anyone.

3. John is the most intelligent student in this school.

4. I’ve never tasted a more delicious dish than this one.

5. Is this the biggest bag you’ve got?

Trên đây là ngữ pháp về các cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh và một số ví dụ để áp dụng trong thực hành mà thaytay.edu.vn đã tổng hợp.

Thay vì chỉ học và ghi nhớ các cấu trúc ngữ pháp trong đầu, hãy thường xuyên áp dụng trong thực tế giao tiếp hằng ngày nhé! Đừng quên truy cập vào Blog học tiếng anh để đón đọc các chia sẻ mới nhất. Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Bài viết liên quan: