Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện quy định tại đây (sau đây được gọi tắt là “bản điều khoản”) là những thỏa thuận ràng buộc giữa người sử dụng các dịch vụ (sau đây được gọi tắt là “quý khách”) và Trung tâm IELTS Thành Tây liên quan đến việc cung cấp và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ. Nội dung của bản điều khoản được công khai trên website thanhtay.edu.vn. Chúng tôi thực hiện bản điều khoản này theo quy định của pháp luật hiện hành, quý khách vui lòng đọc kỹ bản điều khoản trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trung tâm IELTS Thành Tây, quý khách đồng ý bị ràng buộc với bản điều khoản này của chúng tôi. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Trung tâm IELTS Thành Tây hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

1.1. Khách hàng có nghĩa vụ

 • Cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, mục đích sử dụng…và các điều kiện khác (nếu có) cùng các yêu cầu cần thiết để chúng tôi có thể tư vấn chính xác các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất với quý khách.
 • Cung cấp cho Trung tâm IELTS Thành Tây đầy đủ thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
 • Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác và tự nguyện.
 • Chỉ sử dụng các dịch vụ của Trung tâm IELTS Thành Tây cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. 

1.2. Khách hàng có quyền

 • Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm IELTS Thành Tây theo các quy tắc được quy định trong bản điều khoản này (chúng tôi có thể giám sát việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ để đảm bảo quý khách đang tuân thủ theo các quy tắc này)
 • Yêu cầu Trung tâm IELTS Thành Tây thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình

Trong trường hợp quý khách vi phạm quy tắc sử dụng nêu trên, Trung tâm IELTS Thành Tây có quyền đơn phương tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho quý khách.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm IELTS Thành Tây

2.1. Trung tâm IELTS Thành Tây có nghĩa vụ

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của quý khách hàng
 • Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết cho quý khách sau khi ký kết thỏa thuận mua và trong suốt quá trình sử dụng
 • Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và tự nguyện.
 • Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp bởi khách hàng cho các hoạt động hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. 

2.2. Trung tâm IELTS Thành Tây có quyền

 • Loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của quý khách hoặc thực hiện các sửa đổi mà Trung tâm IELTS Thành Tây cho là cần thiết đối với các đóng góp ấy.
 • Cung cấp thông tin của quý khách hoặc các thông tin khác liên quan theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền
 • Chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của quý khách đến tất cả hay một phần của dịch vụ Trung tâm IELTS Thành Tây khi nhận thấy dấu hiệu vi phạm các quy tắc trong bản điều khoản này.

3. Bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu

Trung tâm IELTS Thành Tây là chủ sở hữu (hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi) của tất cả quyền sở hữu trí tuệ về các tài sản hiển thị trên website thanhtay.edu.vn (bao gồm các thương hiệu, biểu tượng, nhãn mác, dịch vụ, tất cả các phần mềm cần thiết cấu thành để khai thác, triển khai dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi)

Quý khách không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi quý khách được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

4. Từ chối bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm

Trung tâm IELTS Thành Tây không đảm bảo rằng các tính năng trên website thanhtay.edu.vn hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của quý khách hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website thanhtay.edu.vn và sử dụng các dịch vụ. Khi quý khách đồng ý sử dụng các dịch vụ đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận tất cả rủi ro.

Trong bất cứ trường hợp nào, Trung tâm IELTS Thành Tây sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ ai khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và những dịch vụ của Trung tâm IELTS Thành Tây.

5. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong bản điều khoản này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website thanhtay.edu.vn

Nếu quý khách tiếp tục truy cập thanhtay.edu.vn hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi được đăng lên, đồng nghĩa quý khách đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.