Phân biệt cách dùng Like và As trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Like và As đều có thể làm liên từ hoặc giới từ và mang nghĩa gần giống nhau. Tuy nhiên cách dùng vẫn có sự khác biệt. Thành Tây sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng Like và As trong tiếng Anh ngay sau đây nhé!

1. Cách dùng Like trong tiếng Anh

1.1. Like được dùng với vai trò liên từ

Like sẽ được sử dụng như một liên từ để thay thế cho as trong trường hợp, văn phong thân mật, hay văn nói. Nhưng theo 1 số cuốn sách ngữ pháp Tiếng Anh cổ điển, cách sử dụng này của like không được chấp nhận.

Phân biệt cách dùng Like và As trong tiếng Anh
Phân biệt cách dùng Like và As trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • Like you know, they have had some trouble.
  Như bạn biết đấy, họ đã gặp một số rắc rối.

1.2. Like được sử dụng với vai trò giới từ

Like = similar to / the same as: mang hàm nghĩa là “giống như” (thường diễn đạt ngoại hình hay thói quen), và thường sẽ đi với những động từ như: look, sound, feel, taste, seem,… (động từ chỉ cảm giác).

Với cách dùng này của like, ta có thể thêm những từ diễn tả mức độ như: a bit, just, very, so… vào trước like.

Like được sử dụng như một giới từ cho nên có các tính chất tương tự giới từ như theo sau bởi danh động từ, cụm danh từ.

Like được sử dụng với vai trò giới từ
Like được sử dụng với vai trò giới từ

Ví dụ:

 • She looks like having a sleepless night.
  Cô ấy trông giống như có một đêm không ngủ.
 • That smells very like burning.
  Nó có mùi rất giống như bị đốt cháy.

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS Thành Tây

2. Cách dùng As trong tiếng Anh

2.1. As được sử dụng với vai trò giới từ

As = in the role of: mang ý nghĩa là “trong vai trò”, thường sử dụng để diễn tả mục đích sử dụng, chức năng của vật, đồng thời là nghề nghiệp của người.

Cấu trúc diễn tả nghề nghiệp thường được sử dụng: work as + job position (accountant/ marketer/ CEO/ leader….)

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • Marie has worked as a designer for 3 years.
  Marie đã làm việc với tư cách là một nhà thiết kế trong 3 năm.
 • Students sometimes use pencils as a ruler.
  Học sinh đôi khi sử dụng bút chì như một cái thước kẻ.

2.2. As được sử dụng với vai trò liên từ  

Trong trường hợp này, As sẽ thể hiện rất đa dạng những ngữ nghĩa khác nhau cơ bản sau đây.

As = When: có nghĩa là “khi”, miêu tả 1 hành động đang được diễn ra, 1 hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ được chia ở thể tiếp diễn.

Ví dụ:

 • She came as we were preparing for our dinner.
  Cô ấy đến khi chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa tối của mình.

As = Since = Because: có nghĩa là “bởi vì”, dùng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, thường được dùng để đứng ở đầu câu, trong các tình huống văn phòng trang trọng.

Phân biệt với “Because”:

 • As = Since diễn tả các lý do, nguyên nhân đã biết, không phải nội dung cần thiết để nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since không đứng riêng lẻ mà phải sử dụng tích hợp trong câu.
 • Because dùng để diễn đạt những thông tin mới, lý do chưa biết, cần thông báo, nhấn mạnh. Mệnh đề Because có thể đứng 1 mình, được dùng như cấu trúc trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng Why.

Ví dụ:

 • As he wasn’t ready, we went without him.
  Vì anh ấy chưa sẵn sàng, chúng tôi đã đi mà không có anh ấy.
 • Q: Why was she late for the meeting? (Tại sao cô ấy đến muộn cuộc họp?)
  A: Because she got traffic jam for 30 minutes. (Vì cô ấy bị kẹt xe trong 30 phút.)

As = In the way that: có nghĩa là “theo cách…” dùng để diễn tả cách thức

Ví dụ:

 • As I expected, Taylor ‘s new song is amazing.
  Đúng như tôi mong đợi, bài hát mới của Taylor thật tuyệt vời.

Tham khảo thêm về cách dùng Rather than và Instead of

3. Phân biệt Like và As trong tiếng Anh

Trong cùng một vai trò giới từ, like và as có nghĩa khác nhau:

like + noun as + noun
giống nhưvai trò, chức năng

Ví dụ:

 • They look like friends.
  Họ trông giống như người bạn.
 • Tunro was known as the inventor of the light bulb.
  Tunro được biết đến là người phát minh ra bóng đèn.
Phân biệt Like và As trong tiếng Anh
Phân biệt Like và As trong tiếng Anh

Với vai trò là liên từ, thì as sẽ được ưu tiên dùng cũng phổ biến hơn so với like.

Cách sử dụng này của like sẽ bị hạn chế cũng như không thường được dùng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, đồng thời cả văn viết. Tuy nhiên trong văn nói, chúng ta vẫn có thể dùng like để thể hiện sự thân mật như đã nói ở trên.

Tham khảo thêm về cấu trúc Along with và Together with, cấu trúc based on và basing on

4. Bài tập ứng dụng Like và As trong tiếng Anh

Bài tập 1

Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

 1. __________ you know, the factory will shut down in May.
 2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.
 3. I was so tired. I slept __________ a baby.
 4. Study as hard __________ you can and I’m sure you’ll pass your exams.
 5. He wants to be a nurse __________ he loves helping people.
 6. This song sounds __________ David Bowie.
 7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.
 8. The music was playing __________ they walked into the church.

Bài tập 2

In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.

 1. Do you think Caroline looks like her mother?……………
 2. Tim gets on my nerves. I can’t stand people like him…………….
 3. Why didn’t you do it as I told you to do it?……………
 4. Brian is a student, as most of his friends…………….
 5. You never listen. Talking to you is as talking to the wall…………….
 6. As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….
 7. Tom’s idea seems a good one. Let’s do as he suggests…………….
 8. I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………
 9. Suddenly there was a terrible noise. It was like a bomb exploding…………….
 10. She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

Bài tập 3

Complete the sentences using like or as + the following

a beginner
blocks of ice
a palace
a birthday present
a child
a church
winter
a tourist guide
 1. My feet are really cold. They’re ………………………….
 2. I’ve been playing tennis for years, but I still play …………
 3. Marion once had a part-time job …………………………..
 4. I wonder what that building with the tower is. It looks …….
 5. My brother gave me this watch …………….. a long time ago.
 6. It’s very cold in the middle of summer. It’s ………………
 7. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Bài tập 1

 1. As
 2. As
 3. Like
 4. As
 5. As
 6. Like
 7. As
 8. As 

Bài tập 2

 1. like her mother
 2. people like him
 3. OK
 4. like most of his friends
 5. like talking to the wall
 6. OK
 7. OK
 8. OK
 9. like a bomb exploding
 10. like a fish

Bài tập 3

 1. like blocks of ice
 2. like a beginner
 3. as a tourist guide
 4. like a church
 5. as a birthday present
 6. like winter
 7. like a child

Cách phân biệt Like và As trong tiếng Anh rất dễ đúng không nào. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây từ chuyên mục Học IELTS của thanhtay.edu.vn sẽ giúp bạn không nhầm lẫn khi dùng Like và As. Chúc các bạn học tốt!

Bình luận

Bài viết liên quan: