Vết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích

Đề tài viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích rất phổ biến trong các đề thi, đề kiểm tra viết. Mỗi ngày chúng ta phải học rất nhiều môn học trên trường, có lẽ ai cũng có môn yêu thích và môn không thích riêng.

Hôm nay hãy cùng thanhtay.edu.vn tìm hiểu về cách viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích hay nhất.

Cách viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích hay nhất
Cách viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích hay nhất

1. Bố cục bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích

Bất kể là viết về chủ đề gì thì bài viết cũng đều phải đầy đủ 3 phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.

Phần mở đoạn

Giới thiệu khái quát về môn học mà bạn yêu thích. Có thể tham khảo một số câu gợi ý mở đầu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích dưới đây.

 • My favourite subject is + tên môn học: Môn học yêu thích của tôi là…
 • I’m interested in/ keen on/ enjoy/ like/ love + tên môn học: Tôi thích…
 • I’m into + tên môn học: Tôi đam mê…
 • I + has/ have + tên môn học + thời gian + in my school: Tôi có môn học…
 • Tên môn học + plays an important role in both education and daily life: … đóng vai trò quan trọng trong cả giáo dục và cuộc sống hàng ngày.

Phần thân đoạn

Đây là phần chính của đoạn văn. Trong phần thân đoạn, bạn hãy đưa ra luận điểm làm rõ cho luận điểm điểm chính. Một số luận điểm bạn có thể triển khai như:

 • Why do you like this subject? – Tại sao bạn thích môn học này?
 • What knowledge does the subject bring you? – Môn học mang lại cho bạn những kiến ​​thức gì?
 • How do you apply that subject in your life? – Bạn áp dụng môn học đó trong cuộc sống như thế nào?
 • What did you achieve in this subject? – Bạn đã đạt được thành tích gì trong môn học này?
Bố cục bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích
Bố cục bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích

Phần kết đoạn

Ở phần cuối bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích, hãy nêu tình cảm của mình với môn học và sự quyết tâm chinh phục môn học ấy của bạn.

Ví dụ:

 • I love English very much and I will try to study to be joined in the school’s English proficient student team.
  Tôi rất yêu thích môn Tiếng Anh và tôi sẽ cố gắng học tập để được tham gia đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh của trường.

2. Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích

 • Maths /mæθs/: Toán học
 • Primary /ˈpraɪ.mər.i/: Sơ cấp, đầu tiên
 • Struggling /ˈstrʌɡ.lɪŋ/: Chật vật, khó khăn
 • Puzzle /ˈpʌz.əl/: Câu đố.
 • Quadratic equation /kwɒdˌræt.ɪk ɪˈkweɪ.ʒən/: Phương trình bậc hai.
 • Formula /ˈfɔː.mjə.lə/: Công thức.
 • Music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạc
 • Art /ɑːrt/: Mỹ thuật
 • Knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/: kiến thức
 • Enjoyment /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/: sự thích thú
 • English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/: Tiếng Anh
Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích
Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích
 • Passion /ˈpæʃ.ən/: Niềm đam mê.
 • Circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/: Hoàn cảnh, tình huống.
 • Spanish /’spæniʃ/: Tiếng Tây Ban Nha
 • Geography/dʒiˈɒɡrəfi/: Địa lý
 • History /ˈhɪstəri/: Lịch sử
 • Epic /ˈep.ɪk/: Có tính chất sử thi.
 • Majestic /məˈdʒes.tɪk/: Tráng lệ, oai nghiêm.
 • Empire /ˈem.paɪər/: Đế chế.
 • Revolution /ˌrev.əˈluː.ʃən/: Cách mạng.
 • Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: Nhà khảo cổ.
 • Science /saɪəns/: Khoa học
 • Information Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ : Công nghệ thông tin
 • Physical Education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/: Thể dục
 • Achievement /əˈtʃiːvmənt/: thành tựu, thành tích
 • Benefit /ˈbenɪfɪt/: lợi ích
 • Literature /ˈlɪtərətʃər/: Văn học
 • Biology /baɪˈɒlədʒi/: Sinh học
 • Physics /ˈfɪzɪks/: Vật lý
 • Chemistry /ˈkemɪstri/: Hóa học
 • Algebra /ˈældʒɪbrə/ Đại số
 • Favorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thích
 • Essential /ɪˈsenʃl/: cần thiết, quan trọng
 • Amazing /əˈmeɪzɪŋ/: thú vị, tuyệt vời
 • Geometry /dʒiˈɑːmətri/: Hình học
 • Civic Education: Giáo dục công dân
 • Informatics /ˌɪnfəˈmatɪks/: Tin học
 • Explore  /ɪkˈsplɔː(r)/: khám phá
 • Exercise /ˈeksəsaɪz/: luyện tập, rèn luyện
 • Technology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệ
 • Politics /ˈpɒlɪtɪks/: Chính trị học
 • Psychology: /sʌɪˈkɒlədʒi/: Tâm lý học
 • Craft /krɑːft/: Thủ công
 • Astronomy /əˈstrɒnəmi/: Thiên văn học
 • Economics /iːkəˈnɒmɪks/: Kinh tế học
 • Social Science: Khoa học xã hội
 • Philosophy /fɪˈlɒsəfi/: Triết học
 • National Defense Education: Giáo dục quốc phòng

Xem thêm: Tổng hợp câu tục ngữ tiếng Anh hay

3. Các mẫu câu gợi ý cho bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

 • My favourite subject in high school is…
  Môn học yêu thích của tôi ở trường là…
 • I’m interested in/keen on/into…
  Tôi thích/đam mê…
 • The first/second/third reason I like that subject is that…
  Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…
 • …plays an important role in both education and daily life.
  … đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.
 • In my opinion, …is one of the most powerful/effective tools that helps us explore the world.
  Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.
 • … is the mirror reflecting humans and their lifestyle.
  …là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.
 • Thanks to this subject, I can understand/explore…
  Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…
 • …is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches humans about many aspects of life.
  …không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
 • The one advantage I have in being good at…is that…
  Lợi thế của tôi khi học tốt…là…
 • In short,… is an important subject that I am really keen on.
  Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.

4. Những lưu ý khi viết đoạn văn về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

Lựa chọn môn học dễ viết, dễ có ý tưởng

Khi viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh, như đã nói ở trên, chúng ta có rất nhiều môn học để chọn lựa. Tuy nhiên, các bạn nên chọn những môn đại trà và thân thuộc như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh… để tránh bị bí ý tưởng và từ vựng.

NHẬP MÃ THANHTAY5TR - NHẬN NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Những lưu ý khi viết đoạn văn về môn học yêu thích bằng tiếng Anh
Những lưu ý khi viết đoạn văn về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

Nếu bạn chọn các môn học như Hội họa, Kiến trúc, Thiên văn học,… bạn sẽ phải chuẩn bị một ít từ vựng thiên về kiến thức chuyên môn hơi “khó nhằn” một chút đấy nhé.

Lập dàn ý rõ ràng trước khi viết

Ngoài ra, để tránh các ý tưởng bị lộn xộn và từ vựng bị lặp, bạn nên lập dàn ý trước. Nên chia ra các luận điểm thành từng đoạn nhỏ để bố cục bài viết được mạch lạc. Sau đây là một dàn ý đơn giản gợi ý cho chủ đề viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh:

 • Giới thiệu môn học yêu thích của bạn
 • Giới thiệu nội dung, phạm vi của môn học
 • Lý giải tại sao bạn yêu thích môn học đó
 • Vai trò của môn học trong học tập và đời sống (có thể có hoặc không)
 • Những lợi ích/ lợi thế có được khi bạn học tốt môn học
 • Những thành tích/ thành tựu bạn đạt được của bạn trong môn học

Thêm nhiều ý phong phú để bài viết thêm hấp dẫn

Một bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh rất dễ bị thiên về kiến thức học thuật đơn thuần và cứng nhắc. Bạn có thể thêm vào bài viết các yếu tố con người, ví dụ như nói về giáo viên dạy môn học, bạn bè cùng học của bạn hoặc kể về một trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế của bản thân về môn học đó. Bài viết sẽ trở nên sinh động, chân thực và gần gũi hơn.

Áp dụng các kỹ năng và chú ý đến phần mở đầu

Đặc biệt, bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ về một mở đầu thật ấn tượng cho bài viết của mình nhằm thu hút sự chú ý của người đọc cũng như đảm bảo nắm rõ, đầy đủ các kỹ năng cần thiết khi viết tiếng Anh trước khi bắt tay vào triển khai dàn ý.

Sử dụng ngữ pháp và từ vựng phong phú, chính xác

Việc sử dụng đa dạng ngữ pháp và từ vựng khiến bài viết của bạn trở nên hấp dẫn và học thuật nhiều hơn nhưng bạn cần đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của các cấu trúc và từ ngữ mình sử dụng.

5. Top 16 mẫu bài viết bằng tiếng Anh về môn học yêu thích

Bài 1

Every day I have to study many different subjects at school, but my favorite one is English. I have been studying it since secondary school, and it still has been the subject that I spent most of my time on until now. At first I found it very difficult to remember the new vocabulary as well as grammar; however, I was lucky enough to have a teacher that gave me the way and the passion to study it properly. Instead of learning the words by repeating them, I try to use them frequently in certain sentences which relate to circumstances around me. Besides, I try to write my diary and other small stories in English so that I can learn to use the grammar. English is one of the main subjects at school, and many people have to study it to get a better job. Other subjects are what I need to learn, but English is the one that I can find joy in studying. It appears in many aspects of my life such as music, movies, books, or news. I can easily listen and get well to the American accent whenever I turn on the TV, and for me it is the easiest way to study. I know most of my classmates think that they will not meet Math, History, Chemistry or Physics once they graduate from high school. However, English is the one that will follow us forever, especially when we are reaching out to the world. I am so grateful that English is my favorite subject, and I will never lose the joy in studying it.

Dịch nghĩa

Mỗi ngày tôi phải học rất nhiều môn khác nhau ở trường, nhưng môn học yêu thích nhất của tôi là Tiếng Anh. Tôi đã học nó kể từ khi ở cấp hai, và nó vẫn đã và đang là môn học mà tôi dành nhiều thời gian cho nhất tính đến nay. Lúc đầu tôi thấy rằng việc nhớ những từ vựng mới cũng như ngữ pháp là rất khó khăn; tuy nhiên, tôi đã may mắn khi có được một người giáo viên chỉ cho tôi cách và cho tôi niềm đam mê để học nó một cách đúng đắn. Thay vì học từ vựng bằng cách lặp lại chúng, tôi cố gắng sử dụng chúng thường xuyên trong những câu cụ thể liên quan đến những hoàn cảnh xung quanh tôi. Bên cạnh đó, tôi cố viết nhật kí và những mẩu chuyện nhỏ khác bằng tiếng Anh để tôi có thể học cách sử dụng ngữ pháp. Tiếng Anh là một trong những môn học chính ở trường, và rất nhiều người phải học nó để có thể có được một công việc tốt hơn. Những môn khác là những gì tôi cần phải học, nhưng Tiếng Anh chính là môn mà tôi có thể tìm được niềm vui trong lúc học. Nó xuất hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi như âm nhạc, phim ảnh, sách vở hoặc tin tức. Tôi có thể dễ dàng nghe và làm quen với giọng nói tiếng Anh của người Mỹ bất cứ khi nào tôi mở TV lên, và đối với tôi đó là cách đơn giản nhất để học. Tôi biết hầu hết bạn học của tôi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại Toán, Lịch sử, Vật lý hay Hóa học một khi học đã tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, tiếng Anh sẽ là thứ sẽ đi theo chúng ta mãi mãi, đặc biệt là khi chúng ta đang dần vươn ra thế giới. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn khi Tiếng Anh là môn học yêu thích của mình, và tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm vui khi học nó.

Bài 2

My favorite subject is Math, but people rarely believe that there is a student who actually loves Math. This is a quite easy subject at primary level, but I have to admit that it gets harder and harder through time. I had a struggling period with it before I could find the motivation and interest to study. I find it is not only useful, but it is like puzzles that I can find joy in once I solve them. Some students say that they cannot find any use of quadratic equations or complicated formulas in reality, but Math actually appears in many aspects in our life. It helps calculate and bring out the exact results, and we cannot construct anything without calculating the figures, or the amount of materials or the whole area. Besides, it is also a useful assistant for some other subjects such as Physics and Chemical, and it helps us develop our logical thought. We can think faster and have better reactions with numbers thanks to Math. Whenever I go to the markets with my mom, I always help her to check whether the sellers take the right or wrong amount of money as well as the change. I meet it both in school and in my real life, so there is no wonder why I find it really necessary.

Mẫu bài viết bằng tiếng Anh về môn học yêu thích
Mẫu bài viết bằng tiếng Anh về môn học yêu thích

In conclusion, I think Math is not just simply a subject that challenges the students, but it can actually help us in our daily life. I am so lucky to find this subject enjoyable, and I will always find joy in studying it.

Dịch nghĩa

Môn học yêu thích nhất của tôi là Toán, nhưng hiếm khi nào mọi người tin rằng có một học sinh nào đó thật sự thích Toán. Đây là một môn học tương đối dễ ở bậc tiểu học, nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó càng lúc càng khó dần lên theo thời gian. Tôi đã có một thời kỳ chật vật với nó trước khi tôi có thể tìm được động lực và niềm hứng khởi để học. Tôi thấy nó không những hữu ích, mà nó còn giống như những câu đố mà tôi cảm thấy vui vẻ một khi tôi giải được chúng. Một vào học sinh nói rằng họ không thể tìm được bất kì cách sử dụng nào của phương trình bậc hai hoặc những công thức phức tạp trong đời sống, nhưng Toán thật sự xuất hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta tính toán và cho ra những kết quả chính xác, và chúng ta không thể xây dựng bất kì thứ gì mà không tính toán những dữ liệu, số lượng nguyên vật liệu hoặc tổng diện tích. Bên cạnh đó, nó cũng là một trợ thủ đắc lực cho những môn học khác như Vật lý hoặc Hóa học, và nó giúp chúng ta phát triển tư duy logic. Chúng ta có thể suy nghĩ nhanh hơn và có phản ứng tốt hơn với những con số nhờ vào Toán. Bất cứ khi nào tôi đi chợ cùng với mẹ, tôi luôn giúp mẹ tôi kiểm tra tiền thối hoặc xem liệu người bán có lấy đúng số tiền không. Tôi gặp Toán cả trong trường học và cuộc sống, vậy nên không có gì thắc mắc khi tôi thấy nó thật sự cần thiết. Kết luận lại rằng, tôi nghĩ Toán không chỉ đơn giản là một môn học thách thức học sinh, mà nó còn có thể thật sự giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Tôi thật may mắn khi cảm thấy thích thú với môn học này, và tôi sẽ luôn tìm được niềm vui khi học nó.

Bài 3

In my opinion, the favorite subject of one student can partly reflect his or her personality. For example, people who love Math tend to have logical thoughts, people who love Arts are usually the creative ones, and people who love Chemistry like to explore and research. In that way of logic, people may know that I love Literature because I am a gentle girl who always has a lot of thoughts and words. I love spending time reading extra poems and stories of the authors in my textbooks. The ones that we study at school are usually just small parts of their works, and they cannot satisfy me. That is also a way for me to prepare for my next class and review for the old ones. I gain a lot of vocabulary by doing that, so I usually have many different ways to express and describe a thing. In writing classes, I am one of the students who turn in the most pages since I have many ideas thanks to reading. Each author has his or her own way to write about the same subject, and their words are very good to use. People usually give me compliments on the way I talk and choose the words, and it is one of the advantages of studying Literature. In the future, I want to be a Literature teacher so that I can continue to learn and research more about the pieces of art from all over the world. I love words, ideas and expression, so I will always consider it as my favorite subject of all time.

Dịch nghĩa

Theo ý kiến của tôi, môn học yêu thích nhất của một học sinh có thể phần nào phản ánh tính cách của họ. Ví dụ như những ai yêu môn Toán thường có những suy nghĩ logic, những ai thích Nghệ thuật thường là những người sáng tạo, và những người thích môn Hóa học thích khám phá và nghiên cứu. Theo cách suy luận đó, mọi người có thể biết được tôi thích môn Văn học bởi vì tôi là một cô gái dịu dàng luôn có rất nhiều suy nghĩ và lời lẽ. Tôi rất thích dành thời gian để đọc thêm những bài thơ và mẫu chuyện của những tác giả trong sách giáo khoa. Những gì chúng ta được học ở trường chỉ là một phần nhỏ trong những tác phẩm của họ, và chúng không thể nào làm tôi cảm thấy hài lòng. Đó cũng là cách để tôi chuẩn bị cho buổi học kế tiếp và ôn lại những bài cũ. Tôi có được rất nhiều từ vựng khi làm như thể, vậy nên tôi thường có nhiều cách khác nhau để thể hiện và diễn tả một thứ gì đó. Trong những buổi học viết, tôi là một trong những học sinh luôn nộp nhiều giấy nhất bởi vì tôi có nhiều ý tưởng nhờ vào việc đọc sách. Mỗi một tác giả có cách riêng của mình để viết về cùng một vấn đề, và ngôn ngữ của học rất tốt cho tôi sử dụng. Mọi người thường cho tôi những lời khen về cách tôi nói chuyện và chọn từ, và đây cũng là một trong những lợi ích khi học Văn học. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn để tôi có thể tiếp tục việc học và nghiên cứu thêm về những tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Tôi thích ngôn từ, ý tưởng và cách diễn đạt, vì thế tôi sẽ luôn xem nó là một môn học mà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay.

Bài 4

Math is my favorite subject. I have been passionate about math since I was a child. I enjoy doing arithmetic with numbers. Mathematics helps us to develop our ability to think logically and to train for reflection. We can think faster and react better to numbers thanks to Math. With magic and numbers, I can also handle a number of problems related to time, money, planning, … I always spend a lot of time reading books about Mathematics. I also joined the Math club at school so I could improve my knowledge. On the other hand, I want to exchange knowledge of Mathematics with people who love this subject like me. In the future, I will strive to become a good Math teacher.

Dịch nghĩa

Toán là môn học yêu thích nhất của tôi. Tôi đam mê học toán từ khi còn nhỏ. Tôi thích thú khi được thực hiện các phép tích với những con số. Toán học giúp chúng ta phát triển khả năng tư duy logic và rèn luyện sự phản xạ. Chúng ta có thể suy nghĩ nhanh hơn và có phản ứng tốt hơn với những con số nhờ vào Toán. Với những phép tính và con số, tôi còn có thể xử lý một số vấn đề liên quan tới thời gian, tiền bạc, kế hoạch,… Tôi luôn dành rất nhiều thời gian để đọc sách về Toán học. Tôi cũng đã tham gia câu lạc bộ Toán ở trường để có thể trau dồi thêm về kiến thức. Mặt khác, tôi muốn trao đổi các kiến thức về Toán học với những người cũng yêu môn học này giống như tôi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để trở thành một thầy giáo dạy Toán giỏi.

Bài 5

In the future, my dream is to become a good Literature teacher. That’s why Literature is my favorite subject. In class, I was always immersed in the literary works in the book. Each work has its own distinctive features, for example: language, life lessons, humanistic philosophy, or interesting adventure journeys, … Literature helps words. I become more diverse and profound. It gives me a lot of emotional experience. At home, in my spare time I will search and read some foreign literary works. I am really infatuated with them. I love words, romance, emotional expressions, .. from Literature. I will work hard to achieve my dreams in the future.

Dịch nghĩa

Trong tương lai, ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên dạy Văn giỏi. Chính vì vậy, môn Ngữ Văn là môn học yêu thích nhất của tôi. Trên lớp, tôi luôn bị đắm chìm vào những tác phẩm văn học trong sách. Mỗi tác phẩm đều mang một nét riêng biệt đặc trưng của nó, ví dụ: ngôn tình, bài học cuộc sống, triết lý nhân văn, hay là các cuộc hành trình phiêu lưu thú vị,… Văn học giúp cho ngôn từ của tôi trở nên đa dạng và sâu sắc hơn. Nó đem đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm cảm xúc. Ở nhà, vào khoảng thời gian rảnh rỗi tôi sẽ ngồi tìm kiếm và đọc một số tác phẩm văn học nước ngoài. Tôi thực sự say mê với chúng. Tôi yêu ngôn từ, sự lãng mạn, cách diễn đạt đầy cảm xúc,.. từ Ngữ Văn. Tôi sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của bản thân trong tương lai.

Bài 6

My favorite subject is Physics. I fell in love with this subject, because it is the subject most closely linked to everyday life. The thermometer measures your temperature when you are sick, which is one of the most popular applications of physics. Body temperature will cause the mercury to expand and rise to a suitable level on a standard scale. However, the most characteristic application of Physics in life is electricity. All calculations of mechanical current are based on physical knowledge. I often spend my free time focusing on reading documentaries to improve my knowledge of physics. I also did some experiments on the subject in school, I am very happy about that. It was a really enjoyable experience. I love this subject very much and I will never lose the joy of learning it.

Dịch nghĩa

Môn học yêu thích của tôi đó là Vật lý. Tôi say mê với môn học này, bởi vì đây là môn học gắn liền chặt chẽ nhất đối với đời sống hàng ngày. Cây nhiệt kế đo được nhiệt độ của bạn khi bạn ốm, đó là một trong những ứng dụng phổ biến của Vật lý. Nhiệt độ cơ thể sẽ khiến cho thủy ngân được dãn ra và dâng cao đến mức phù hợp theo dạng thang đo tiêu chuẩn. Thế nhưng, ứng dụng đặc trưng nhất của Vật lý trong đời sống là về điện. Mọi tính toán về dòng điện cơ học đều dựa vào kiến thức vật lý. Tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để tập trung đọc các cuốn sách tài liệu nhằm nâng cao kiến thức về Vật lý. Tôi cũng đã được thực hành một số thí nghiệm về môn học ở trên trường lớp, tôi rất vui vì điều đó. Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị. Tôi rất yêu thích môn học này và tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm vui khi học nó.

Bài 7

Three subjects that I love are: Math, Physics, Chemistry. However, Chemistry is my favorite subject and I spend most of my time on it. I am passionate about solving chemical equations, calculating numbers related to mass and valence. In my spare time, I often spend many hours doing various chemistry experiments in the school labs. Besides, I also read hard books and some documents related to the application of chemistry in life. They are very useful if we know how to take advantage of compounds together. Surely no one is unfamiliar with Javen water to bleach clothes. This is an application of chemistry. For me, Chemistry is an interesting and rewarding subject that anyone should learn and experience.

Dịch nghĩa

Ba môn học mà tôi yêu thích đó chính là: Toán, Lý, Hóa. Thế nhưng, Hóa học là môn mà tôi yêu thích và dành thời gian cho môn học đó nhiều nhất. Tôi đam mê giải các phương trình hóa học, tính toán các con số liên quan tới khối lượng và hóa trị. Vào thời gian rảnh rỗi, tôi thường dành nhiều giờ đồng hồ để thực hiện các thí nghiệm hóa học khác nhau trong phòng thí nghiệm ở trường. Bên cạnh đó, tôi cũng chăm chỉ đọc sách và một số tài liệu liên quan tới ứng dụng hóa học trong đời sống. Chúng rất hữu ích nếu chúng ta biết tận dụng các hợp chất với nhau. Chắc không ai còn xa lạ với nước Javen để tẩy trắng quần áo. Đây chính là một ứng dụng của hóa học. Đối với tôi, Hóa học là một môn học thú vị, bổ ích mà bất cứ ai cũng nên tìm hiểu và trải nghiệm.

Xem thêm: Bài mẫu về cuộc sống ở nông thôn bằng tiếng Anh

Bài 8

My favorite subject in high school is English. I not only want to become fluent in foreign language but also desire to deeply understand the beauty of this language. In my opinion, English is one of the most powerful tools that exists nowadays to communicate to other people. It makes it easier to make friends around the world. By using English, we can explore the world in a deeper way. Thanks to this language, I can understand more about different cultures. I am the kind of person who loves traveling. Therefore, it’s essential to master in English if you want to communicate with the local people. In addition, you won’t feel lost in the middle of a city because you can ask the natives for help. It was such an amazing method of communication when I travelled in Japan, French or Korea without knowing the local languages.

Mẫu bài viết bằng tiếng Anh về môn học yêu thích
Mẫu bài viết bằng tiếng Anh về môn học yêu thích

Furthermore, I believe that English helps a lot to get access to the latest information about scientific topics such as Economics, which by the way was my major at university. If you want to be at the forefront in your professional field, nothing is better than reading the different articles. Whilst, most of them are written in English.

In conclusion, I think that there are many reasons to learn English because of its benefits. If you really fall in love with English, you will never want to give it up for any reason.

Dịch nghĩa

Môn học yêu thích của tôi ở trường trung học là tiếng Anh. Tôi không chỉ muốn trở nên thông thạo tiếng anh mà còn muốn hiểu sâu sắc về vẻ đẹp của ngôn ngữ này. Theo tôi, tiếng Anh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất tồn tại hiện nay để giao tiếp với người khác. Nó giúp cho việc kết bạn trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng tiếng anh, chúng ta có thể khám phá thế giới một cách sâu sắc hơn. Nhờ ngôn ngữ này, tôi có thể hiểu thêm về các nền văn hoá khác nhau. Tôi là người yêu thích du lịch. Do đó, tôi nghĩ cần phải thành thục tiếng Anh nếu bạn muốn giao tiếp với người dân địa phương. Ngoài ra, bạn sẽ không cảm thấy bị lạc giữa thành phố vì bạn có thể nhờ người bản xứ giúp đỡ. Đó là một phương pháp giao tiếp tuyệt vời khi tôi đi du lịch tại Nhật Bản, Pháp hoặc Hàn Quốc khi mà không biết tiếng địa phương.

Hơn nữa, tôi tin rằng tiếng Anh giúp rất nhiều khi tiếp cận với các thông tin mới nhất về các chủ đề khoa học như Kinh tế, nhân tiện cũng là chuyên ngành của tôi tại trường đại học. Nếu bạn muốn là người tiên phong trong lĩnh vực chuyên môn của bạn, không có gì là tốt hơn so với đọc nhiều các bài báo khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều được viết bằng tiếng Anh.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng có nhiều lý do để học tiếng Anh vì những lợi ích mà nó mang lại. Hãy tin rằng nếu bạn thực sự yêu thích tiếng Anh, bạn sẽ không bao giờ muốn từ bỏ nó vì bất kỳ lý do gì.

Bài 9

Among many subjects students learn in school, I like math the most. This is one of the compulsory subjects from primary to high school and even university. Math teaches learners about numbers and operation. Being good at math brings us several advantages. Doing math exercise improves one’s brain and its brainstorm. Moreover, people learning math can think more logically and make up one mind. There are many subjects we can apply mathematics to solve the problem: economics, engineering and even business. Math is said to originate from ancient Greece and develop completely as today. In VN it’s an increasing number of mathematical geniuses such as Ngo Bao Chau. Therefore, Vietnamese are very proud of it. In my opinion, every student should be good at math or at least learn it. Since humans gain lots of achievement related to math, specifically in modern society.

Dịch nghĩa

Trong những môn học ở trường, tôi thích nhất là môn toán. Đây là một trong những môn học bắt buộc từ tiểu học đến trung học và thậm chí là đại học. Toán dạy chúng ta về những con số và phép tính. Giỏi toán mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế. Làm toán cải thiện não bộ. Hơn nữa, những người học toán suy nghĩ logic hơn. Có rất nhiều lĩnh vực có thể áp dụng toán như kinh tế, kĩ sư và trong buôn bán. Toán được cho rằng bắt nguồn từ người Hy Lạp cổ và phát triển đến ngày nay. Ở VN ngày càng có nhiều những nhà toán học hay thần đồng toán học như Ngô Bảo Châu. Bởi thế, người Việt Nam rất tự hào về điều đó. Theo tôi, mỗi học sinh nên học giỏi toán hoặc ít nhất là biết đến toán bởi vì con người đạt được rất nhiều thành tựu rực rỡ từ toán, cụ thể là trong xã hội hiện đại.

Bài 10

When going to school, there are many subjects; however I still like literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches humans about several aspects of life. From the very first step, students learn to write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one to be a responsible citizen and likeable personality. Literature is more than a subject, it’s an art and it can be applied directly into life such as: journalism, writing skill. People are not born to learn this unique subject, it takes a long time to master. Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand the culture, tradition of each country. Literature is the mirror reflecting humans and their lifestyle. Studying literature means learning the way to love and live a true life. All in all, with great benefits of literature, it is necessary for each society, especially developing countries.

Dịch nghĩa

Có rất nhiều môn học ở trường nhưng tôi thích nhất là môn văn. Đầu tiên, văn đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống. Văn học không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường mà rộng hơn nó dạy con người về mọi mặt của cuộc sống. Từ những bước đầu tiên, học sinh học viết, đọc và mô tả đồ vật. Hơn nữa, văn dạy chúng ta trở thành một công dân trách nhiệm và người có phẩm chất tốt. Văn học hơn cả một môn học, nó là một lĩnh vực nghệ thuật có thể áp dụng vào cuộc sống như: báo chí, kỹ năng viết. Con người không tự sinh ra để học môn này, nó cần thời gian luyện tập. Ngoài ra, khi học văn con người không chỉ biết về nghệ thuật và còn am hiểu về văn hoá, truyền thống của một quốc gia. Văn học là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ. Học văn có nghĩa là học cách yêu thương và sống cuộc sống đúng nghĩa. Nói tóm lại, với nhiều lợi ích của việc học văn, nó thực sự cần thiết cho mỗi xã hội đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Nhận tư vấn miễn phí ngay

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài 11

I’m a romance lover, so my favorite subject is literature. I like to spend my time reading the literary works in the textbook. Each work has useful meanings and lessons for life. Literature helps me to understand more, and have a richer vocabulary. So, I am also more confident in communication. My teachers often praised me for having a talent for literature and a good choice of words. In the future, I will try to become a good language teacher.

Dịch nghĩa

Tôi là một người yêu thích sự lãng mạn, vì vậy mà môn học yêu thích nhất của tôi là văn học. Tôi thích dành thời gian để đọc những tác phẩm văn học trong sách giáo khoa. Mỗi tác phẩm đều có những ngụ ý, bài học hữu ích cho cuộc sống. Văn học giúp tôi hiểu biết nhiều hơn, có vốn từ phong phú hơn. Nhờ vậy mà tôi cũng tự tin hơn trong giao tiếp. Cô giáo thường khen tôi có năng khiếu văn học và chọn lọc từ ngữ tốt. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để trở thành một giáo viên ngữ văn giỏi.

Bài 12

My favorite subject is the one that most students consider as boring, and it is History. A lot of my classmates even hate it since they have to remember a huge amount of information about people that they do not know. The textbooks are usually very thick, and they consist of events and people from a hundred or thousands of years from East to West. For me, those things are like the stories in the novels, but the difference is my textbooks are about true things. They tell me about the epic battles, the majestic kings and queens and their empires, the true meanings behind countless revolutions, the steps of humankind and many more. I feel like I am living the past just by reading books, and the textbooks are never enough for me. I love to collect historical books, and I always need to know a complete story about a certain event. For example, if I have a lesson about the discovery of America tomorrow, I will search online for more details relating to it. It surprises my teachers sometimes, and most of them admit that it is very rare to meet a student who actually loves and wants to study History. People love to read fantasy books, but I choose to read about true events and characters. My friends learn the lessons by heart because they are forced to do that, but I remember them like my favorite stories. I want to be an archaeologist in the future, and my love for the past as well as History will accompany me in that path.

Dịch nghĩa

Môn học yêu thích nhất của tôi là môn Lịch Sử – môn học mà hầu hết học sinh khác xem là nhàm chán. Rất nhiều bạn cùng lớp của tôi thậm chí còn ghét nó bởi vì họ phải nhớ một số lượng lớn thông tin của những người mà họ không quen biết. Sách giáo khoa thường rất dày, và chúng chứa những sự kiện và con người đến từ Đông sang Tây và từ hàng trăm hoặc hàng ngàn năm về trước. Đối với tôi, những thứ đó giống như những câu truyện trong tiểu thuyết, nhưng chúng chỉ khác nhau ở chỗ là sách giáo khoa thì về những chuyện có thật. Chúng cho tôi biết về những trận chiến sử thi, những vị vua và nữ hoàng oai nghiêm cũng với đế chế của họ, những ý nghĩa thật sự phía sau vô số những cuộc cách mạng, những bước đi của nhân loại và nhiều thứ nữa. Tôi có cảm giác như mình đang sống lại quá khứ chỉ bằng cách đọc sách, và sách giáo khoa thì không bao giờ là đủ đối với tôi. Tôi rất thích sưu tập sách về lịch sử, và tôi luôn muốn biết toàn bộ câu chuyện về một sự kiện cụ thể nào đó. Ví dụ như nếu tôi có tiết học về Khám phá ra Châu Mỹ vào ngày mai, tôi sẽ tìm kiếm trên mạng về những chi tiết liên quan đến nó. Điều đó đôi khi khiến cho giáo viên của tôi ngạc nhiên, và hầu hết học đều thừa nhận rằng thật hiếm thấy một học sinh thật sự yêu thích và muốn học môn Lịch sử. Mọi người thích đọc những câu truyện viễn tưởng, nhưng tôi chọn đọc về những sự kiện và nhân vật có thật. Bạn bè của tôi học thuộc lòng những bài giảng vì họ buộc phải làm như vậy, nhưng tôi thì ghi nhớ chúng như những câu truyện yêu thích của mình. Tôi muốn trở thành một nhà khảo cổ trong tương lai, và tình yêu của tôi dành cho quá khứ cũng như Lịch sử sẽ đồng hành với tôi trên con đường đó.

Bài 13

In many subjects, I really like Maths. Although this is a boring and difficult subject, I feel it is useful for my life. I enjoy numbers, decimals, fractions and so much more. Maths helps me solve many problems such as time related matters, studying, buying goods, eating and drinking, etc. It is a subject which is very logical. It doesn’t need much memorisation like the other subjects. In conclusion, Maths is a fun subject and I like it so much.

Dịch nghĩa

Trong nhiều môn học, tôi thực sự thích môn Toán. Mặc dù, nó là một môn học nhàm chán và khó nhưng tôi cảm thấy nó hữu ích cho cuộc sống. Tôi thích những con số, số thập phân, phân số và rất nhiều nữa. Toán học giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề như là những vấn đề liên quan tới thời gian, học tập, mua những món đồ, đồ ăn và đồ uống,… Nó là một môn học cái mà rất lô – gích. Nó không cần quá nhiều sự ghi nhớ như các môn học khác. Tóm lại, Toán học là một môn học thú vị và tôi rất thích nó.

Bài 14

Probably chemistry the most “terrible” subject to students, but this is my favorite subject. I love studying chemical equations and experiments. I usually take the time to read the chemistry experiments in textbooks. This subject can have many practical applications. I used to grow crystals with chemical solutions. Surely no one is unfamiliar with Javen water to bleach clothes. This is an application of chemistry. In my opinion, chemistry is an interesting and rewarding subject that everyone should try to learn.

Dịch nghĩa

Môn học “khủng” nhất với học sinh có lẽ là hóa học, tuy nhiên đây cũng là môn học yêu thích của tôi. Tôi thích nghiên cứu các phương trình hóa học và các thí nghiệm. Tôi thường dành thời gian để đọc các thí nghiệm hóa học trong sách giáo khoa. Môn học này có thể ứng dụng nhiều trong thực tế. Tôi đã từng nuôi tinh thể bằng dung dịch hóa học. Chắc không ai còn xa lạ với nước Javen để tẩy trắng quần áo. Đây chính là một ứng dụng của hóa học. Theo tôi, hóa học là môn học thú vị và bổ ích mà ai cũng nên cố gắng học.

Bài 15

Physics is an important subject. For those of you planning to study engineering, you need to have a good grasp of the basics of this subject. It is also the subject most closely related to everyday life. Have you ever wondered why a thermometer can measure your temperature when sick? It is an application of physics. Body temperature will cause mercury to expand and rise to the right temperature according to the standard scale. The closest application of physics is the manufacture of electrical equipment. All calculations of mechanical current are based on physical knowledge. I think we should all love it and try to learn this subject.

Dịch nghĩa

Vật lý là môn học quan trọng. Đối với các bạn dự định học kỹ thuật thì cần nắm chắc kiến thức cơ bản của môn học này. Đấy cũng là môn học gắn liền chặt chẽ nhất với cuộc sống hàng ngày. Bạn đã từng thắc mắc tại sao cây nhiệt kế lại đo được nhiệt độ của bạn khi ốm không? Đó là một ứng dụng dụng của vật lý. Nhiệt độ của cơ thể sẽ làm thủy ngân dãn ra và dâng lên đến mức nhiệt độ phù hợp theo thang đo tiêu chuẩn. Ứng dụng gần gũi nhất của vật lý là sản xuất các thiết bị điện. Mọi tính toán về dòng điện cơ học đều dựa vào kiến thức vật lý. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng nên yêu thích và cố gắng học môn học này.

Bài 16

English is my cup of tea. I knew about this subject when I was 10 years old. It is the most common language in the world and is used in every area of life. It is useful for our work and study to know this language. At first, I found it difficult to learn English. However, I want to know more languages so that I can speak to foreigners. Thus, I sought information about this subject at the Library and often practiced speaking with friends to improve it. Next, I changed the display language in my devices to English to get in the habit of seeing it more often. Moreover, in my free time, I enjoy reading English news. Now, I feel learning English is not as difficult, as long as I am passionate about it and have clear goals. English helps me get good grades in school. I can confidently speak English to people from many different countries. I hope I have a scholarship at a university in my hometown and I have a strong belief in it. Because, my English ability is better than some friends.

Dịch nghĩa

Ngôn ngữ tiếng Anh là sở thích của tôi. Tôi biết tiếng anh khi tôi 10 tuổi. Đây là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và tiếng anh được sử dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và thật hữu ích khi biết đến nó. Lúc đầu, tôi thấy khó học tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi muốn biết nhiều ngôn ngữ hơn và có thể nói chuyện với người nước ngoài. Vì vậy, tôi tìm kiếm thông tin về tiếng Anh tại Thư viện và thường thực hành nói chuyện với bạn bè để cải thiện nó. Tôi đã thiết lập tất cả các ứng dụng bằng tiếng Anh để có thói quen cải thiện môi trường tiếng Anh và trong thời gian rảnh tôi thích đọc tin tức tiếng Anh. Bây giờ, tôi cảm thấy việc học tiếng Anh không khó, miễn là tôi đam mê và mục tiêu của nó. Tiếng Anh giúp tôi đạt điểm cao ở trường. Tôi có thể tự tin nói tiếng Anh với mọi người ở một số nước. Tôi hy vọng tôi có học bổng tại một trường đại học ở quê nhà và tôi khá tin vào điều đó. Bởi vì, khả năng tiếng Anh của tôi tốt hơn một số người bạn.

Trên đây là những chia sẻ của thanhtay.edu.vn về cách viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích cực kì đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung và cuốn hút. Ngoài ra, các bài viết mẫu tiếng Anh về môn học yêu thích đều được tổng hợp và lựa chọn kỹ lưỡng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm tham khảo nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: