Review sách INSIDE READING 570 Academic Word list

INSIDE READING 570 Academic Word list là cuốn sách bổ sung cho bạn từ vựng Academic cực hay. Cuốn sách này được viết bởi Chuyên gia Averil Coxhead, Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng.

Nếu bạn đang đặt mục tiêu 8.0 IELTS Writing thì hãy cố gắng hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn các từ vựng này nhé!

1. Thông tin chung về INSIDE READING 570 Academic Word list

INSIDE READING 570 Academic Word list
Thông tin chung về INSIDE READING 570 Academic Word list

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về INSIDE READING 570 Academic Word list list:

  • Tên sách: INSIDE READING 570 Academic Word list
  • Tác giả: Averil Coxhead
  • Nhà xuất bản: Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand
  • Nội dung: 570 từ vựng học thuật, bao gồm 10 nhóm từ khác nhau
  • Đối tượng: mục tiêu 8.0 Writing

Tham khảo thêm Khóa học IELTS Thành Tây

2. Tổng quan về INSIDE READING 570 Academic Word list

INSIDE READING 570 Academic Word list được biên soạn bởi Chuyên gia Averil Coxhead, Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand. Khi sử dụng tài liệu này, các bạn sẽ được cung cấp các từ vựng hay và thường xuyên xuất hiện trong bài thi Writing. 

Mặc dù khối lượng từ vựng được liệt kê trong cuốn tài liệu này là khá lớn. Tuy nhiên với cách sắp xếp chúng thành 10 nhóm từ vựng khác nhau theo mức độ quen thuộc giảm dần, các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với kho từ vựng học thuật này đó. 

Nếu các bạn đang đặt ra mục tiêu cho bản thân là 8.0 IELTS thì 570 Academic Word List sẽ chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn đó!

Để tải full 570 Academic Word List For IELTS, các bạn hãy kéo xuống mục dưới để nhận link tải sách nhé!

3. Các từ vựng trong cuốn INSIDE READING 570 Academic Word list

INSIDE READING 570 Academic Word list
Các từ vựng trong cuốn INSIDE READING 570 Academic Word list

Dưới đây là danh sách các từ vựng trong cuốn INSIDE READING 570 Academic Word list.

HeadwordsOther words in the familyDefinition
abandonabandoned, abandoning, abandonment,
abandons, e.g.
abandon
abstractabstraction, abstractions, abstractly,
abstracts, e.g.
abstract
academyacademia, academic, academically, academics, academies, e.g.academy
accessaccessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessibleaccess
accommodateaccommodated, accommodates,
accommodating, accommodation
accommodate
accompanyaccompanied, accompanies, accompaniment,
accompanying, unaccompanied
accompany
accumulateaccumulated, accumulating, accumulation, accumulatesaccumulate
accurateaccuracy, accurately, inaccuracy,
inaccuracies, inaccurate
accurate
achieveachievable, achieved, achievement,
achievements, achieves, achieving
achieve
acknowledgeacknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgementsacknowledge
acquireacquired, acquires, acquiring, 
acquisition, acquisitions
acquire
adaptadaptability, adaptable, adaptation, adaptations,
adapted, adapting, adaptive, adapts
adapt
adequateadequacy, adequately, inadequacies,
inadequacy, inadequate, inadequately
adequate
adjacent adjacent
adjustadjusted, adjusting, adjustment, adjustments,
adjusts, readjust, readjusted, readjusting,
readjustment, readjustments, readjusts
adjust
administrateadministrates, administration, administrations,
administrative, administratively, administrator, administrators
administrate
adultadulthood, adultsadult
advocateadvocacy, advocated, advocates, advocatingadvocate
affectaffected, affecting, affective, affectively, affects, unaffectedaffect
aggregateaggregated, aggregates, aggregating, aggregationaggregate
aidaided, aiding, aids, unaidedaid
albeit albeit
allocateallocated, allocates, allocating, allocation,
 allocations
allocate
alteralterable, alteration, alterations, altered, altering,
alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered
alter
alternativealternatively, alternativesalternative
ambiguousambiguities, ambiguity, unambiguous,
unambiguously
ambiguous
amendamended, amending, amendment, amendments, amendsamend
analogyanalogies, analogousanalogy
analyseanalysed, analyser, analysers, analyses,
analysing, analysis, analyst, analysts, analytic,
analytical, analytically
analyse
annualannuallyannual
anticipateanticipated, anticipates, anticipating,
anticipation, unanticipated
anticipate
apparentapparentlyapparent
appendappendix, appended, appends, appending,
appendices, appendixes
append
appreciateappreciable, appreciably, appreciated, appreciates,
appreciating, appreciation, unappreciated
appreciate
approachapproachable, approached, approaches,
approaching, unapproachable
approach
appropriateappropriacy, appropriately, appropriateness,
inappropriacy, inappropriate, inappropriately
appropriate
approximateapproximated, approximately, approximates,
approximating, approximation, approximations
approximate
arbitraryarbitrariness, arbitrarilyarbitrary
areaareasarea
aspectaspectsaspect
assembleassembled, assembles, assemblies, assembling, assemblyassemble
assessassessable, assessed, assesses, assessing, assessment,
assessments, reassess, reassessed, reassessing,
reassessment, unassessed
assess
assignassigned, assigning, assignment, assignments, assigns,
reassign, reassigned, reassigning, reassigns,
unassigned
assign
assistassistance, assistant, assistants, assisted, assisting,
assists, unassisted
assist
assumeassumed, assumes, assuming, assumption,
assumptions
assume
assureassurance, assurances, assured, assuredly, assures,
assuring
assure
attachattached, attaches, attaching, attachment,
attachments, unattached
attach
attainattainable, attained, attaining, attainment,
attainments, attains, unattainable
attain
attitudeattitudesattitude
attributeattributable, attributed, attributes, attributing, attributionattribute
authorauthored, authoring, authors, authorshipauthor
authorityauthoritative, authoritiesauthority
automateautomatic, automated, automates,
automating, automatically, automation
automate
availableavailability, unavailableavailable
awareawareness, unawareaware
behalf behalf
benefitbeneficial, beneficiary, beneficiaries,
benefited, benefiting, benefits
benefit
biasbiased, biases, biasing, unbiasedbias
bondbonded, bonding, bondsbond
briefbrevity, briefed, briefing, briefly, briefsbrief
bulkbulkybulk
capablecapabilities, capability, incapablecapable
capacitycapacities, incapacitate, incapacitatedcapacity
categorycategories, categorisation, categorise, categorised,
categorises, categorising, categorizing
category
ceaseceased, ceaseless, ceases, ceasingcease
challengechallenged, challenger, challengers, challenges,
challenging
challenge
channelchannelled, channelling, channelschannel
chapterchapterschapter
chartcharted, charting, charts, unchartedchart
chemicalchemically, chemicalschemical
circumstancecircumstancescircumstance
citecitation, citations, cited, citing, citescite
civil civil
clarifyclarification, clarified, clarifies, clarifying, clarityclarify
classicclassical, classicsclassic
clauseclausesclause
codecoded, codes, codingcode
coherentcoherence, coherently, incoherent, incoherentlycoherent
coincidecoincided, coincides, coinciding, coincidence,
coincidences, coincident, coincidental
coincide
collapsecollapsed, collapses, collapsible, collapsingcollapse
colleaguecolleaguescolleague
commencecommenced, commences, commencement,
commencing, recommences, recommenced,
recommencing
commence
commentcommentaries, commentary, commentator,
commentators, commented, commenting, comments
comment
commissioncommissioned, commissioner, commissioners,
commissioning, commissions
commission
commitcommitment, commitments, commits,
committed, committing
commit
commoditycommoditiescommodity
communicatecommunicable, communicated, communicates,
communicating, communication, communications,
communicative, communicatively, uncommunicative
communicate
communitycommunitiescommunity
compatiblecompatibility, incompatibility, incompatiblecompatible
compensatecompensated, compensates,
compensating, compensation, compensations,
compensatory
compensate
compilecompilation, compilations, compiled,
compiles, compiling
compile
complementcomplementary, complemented, complementing,
complements
complement
complexcomplexities, complexitycomplex
componentcomponentry, componentscomponent
compoundcompounded, compounding, compoundscompound
comprehensivecomprehensivelycomprehensive
comprisecomprised, comprises, comprisingcomprise
computecomputation, computational, computations,
computable, computer, computed, computerised,
computers, computing
compute
conceiveconceivable, conceivably, conceived, conceives,
conceiving, inconceivable, inconceivably
conceive
concentrateconcentrated, concentrates, concentrating, concentrationconcentrate
conceptconception, concepts, conceptual,
conceptualisation, conceptualise, conceptualised,
conceptualises, conceptualising, conceptually
concept
concludeconcluded, concludes, concluding, conclusion,
conclusions, conclusive, conclusively,
inconclusive, inconclusively
conclude
concurrentconcurrentlyconcurrent
conductconducted, conducting, conductsconduct
conferconference, conferences, conferred,
conferring, confers
confer
confineconfined, confines, confining, unconfinedconfine
confirmconfirmation, confirmed, confirming, confirmsconfirm
conflictconflicted, conflicting, conflictsconflict
conformconformable, conformability, conformance,
conformation, conformed, conforming, conformist,
conformists, conformity, conforms, nonconformist,
nonconformists, nonconformity, non-conformist,
non-conformists, non-conformity
conform
consentconsensus, consented, consenting, consentsconsent
consequentconsequence, consequences, consequentlyconsequent
considerableconsiderablyconsiderable
consistconsisted, consistency, consistent, consistently,
consisting, consists, inconsistencies,
inconsistency, inconsistent
consist
constantconstancy, constantly, constants,
inconstancy, inconstantly
constant
constituteconstituencies, constituency, constituent,
constituents, constituted, constitutes, constituting,
constitution, constitutions, constitutional,
constitutionally, constitutive, unconstitutional
constitute
constrainconstrained, constraining, constrains,
constraint, constraints, unconstrained
constrain
constructconstructed, constructing, construction,
constructions, constructive, constructs, reconstruct,
reconstructed, reconstructing, reconstruction,
reconstructs
construct
consultconsultancy, consultant,
consultants, consultation, consultations,
consultative, consulted, consults, consulting
consult
consumeconsumed, consumer, consumers,
consumes, consuming, consumption
consume
contactcontactable, contacted, contacting, contactscontact
contemporarycontemporariescontemporary
contextcontexts, contextual, contextualise,
contextualised, contextualising, uncontextualised
context
contractcontracted, contracting, contractor,
contractors, contracts
contract
contradictcontradicted, contradicting, contradiction,
contradictions, contradictory, contradicts
contradict
contrarycontrarilycontrary
contrastcontrasted, contrasting, contrastive, contrastscontrast
contributecontributed, contributes, contributing,
 contribution, contributions, contributor,
contributors
contribute
controversycontroversies, controversial, controversially,
uncontroversial
controversy
conveneconvention, convenes, convened, convening,
conventional, conventionally, conventions,
unconventional
convene
converseconverselyconverse
convertconversion, conversions, converted, 
convertible, converting, converts
convert
convinceconvinced, convinces, convincing,
convincingly, unconvinced
convince
cooperatecooperated, cooperates, cooperating,
cooperation, cooperative, cooperatively,
co-operate, co-operated, co-operates,
co-operation, co-operative, co-operatively
cooperate
coordinatecoordinated, coordinates,
coordinating, coordination, coordinator,
coordinators, co-ordinate, co-ordinated,
co-ordinates, co-ordinating, co-ordination,
co-ordinator, co-ordinators
coordinat

Các bạn tải bản PDF INSIDE READING 570 Academic Word list để xem đầy đủ nhé!

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Việc học từ vựng sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu các bạn có cách học hiệu quả và có quyết tâm. Hy vọng cuốn sách INSIDE READING 570 Academic Word list sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS của mình.

Đừng quên chia sẻ bài viết của Thành Tây từ chuyên mục Học tiếng anh cho bạn bè để mọi người cùng tiếp cận với một kho từ vựng uy tín nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: