Viết về trải nghiệm của bản thân bằng tiếng Anh

Viết về trải nghiệm của bản thân bằng tiếng Anh

Chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ bằng tiếng Anh là một chủ đề quen thuộc trong các phần thi kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Những trải nghiệm có thể là được ăn những món ăn mới, được