Turn over a new leaf là gì? Ý nghĩa và cách dùng

Trong quá trình học Tiếng Anh, việc biểu đạt ý nghĩa “làm lại cuộc đời hay thay đổi hành vi nào đó để trở nên tốt hơn” có vẻ như gây khó khăn cho người học. Tuy nhiên, trong bài học này, Thanhtay.edu.vn sẽ giới thiệu thành ngữ “Turn over a new leaf” (nghĩa đen là “lật một trang mới”) để giúp người học có cách biểu đạt một cách rõ ràng và chính xác hơn.

1. Turn over a new leaf là gì?

Phiên âm: /tɜːrn ˈəʊvər ə njuː liːf/

Thành ngữ “Turn over a new leaf” trong Tiếng Anh có nghĩa là “lật một trang mới” hoặc “bắt đầu lại từ đầu.” Nó thường được sử dụng để mô tả việc ai đó quyết định thay đổi hành vi, tư duy hoặc cuộc đời của họ để trở nên tốt hơn hoặc đúng hơn.

Thành ngữ này thể hiện ý niệm về sự cải thiện hoặc sự quyết tâm thay đổi để có một khởi đầu mới và tích cực hơn trong cuộc sống.

Theo Collins Dictionary, “turn over a new leaf” được định nghĩa như sau: “if you say that you are going to turn over a new leaf, you mean that you are going to start to behave in a better or more acceptable way. Or to begin a new and improved course of behavior.”

Turn over a new leaf
Thành ngữ “Turn over a new leaf” nghĩa là “lật một trang mới”

Ex:

 • After getting out of prison, Mark decided to turn over a new leaf and leave his criminal past behind.
  Sau khi ra khỏi tù, Mark quyết định lật một trang mới và bỏ lại quá khứ tội phạm của mình.
 • Sarah had a bad habit of procrastinating, but she recently decided to turn over a new leaf and became more punctual in her work.
  Sarah có thói quen trì hoãn, nhưng gần đây cô quyết định lật một trang mới và trở nên đúng giờ hơn trong công việc.
 • Mike’s friends were worried about his excessive drinking, so he promised to turn over a new leaf and cut back on alcohol consumption.
 • Bạn của Mike lo lắng về việc anh ta uống rượu quá nhiều, vì vậy anh đã hứa sẽ lật một trang mới và giảm đáng kể việc uống rượu.
 • Maria and John were having relationship problems, but they decided to turn over a new leaf and seek couples counseling to improve their communication.
  Maria và John đang gặp vấn đề trong mối quan hệ, nhưng họ đã quyết định lật một trang mới và tìm kiếm tư vấn cặp đôi để cải thiện giao tiếp của họ.
 • After failing his exams, Tom realized he needed to turn over a new leaf and start studying harder to achieve better grades.
 • Sau khi thi rớt, Tom nhận ra anh cần phải lật một trang mới và bắt đầu học chăm chỉ hơn để đạt điểm số tốt hơn.

2. Phân biệt Idiom “Turn over a new leaf” và “Start over”

“Turn over a new leaf” và “start over” đều ám chỉ đến một khởi đầu mới hoặc một sự bắt đầu lại từ đầu, nhưng chúng có sự khác biệt về ngữ nghĩa và cách sử dụng.

Turn over a new leaf
Phân biệt Idiom “Turn over a new leaf” và “Start over”

Turn over a new leaf: là một thành ngữ nói về việc thay đổi đáng kể về hành vi hoặc thái độ của bản thân. Nó ngụ ý đến sự cố gắng cải thiện bản thân, hoàn cảnh hoặc thậm chí là cuộc sống của ai đó. Thành ngữ “turn over a new leaf” ngụ ý đến quyết định từ bỏ những thói quen cũ và bắt đầu lại với một tư duy mới.

Ex:

 • After years of unhealthy eating and a sedentary lifestyle, Emily decided to turn over a new leaf. She started exercising regularly and adopted a balanced diet to improve her health.
  Sau nhiều năm ăn uống không lành mạnh và cuộc sống ít vận động, Emily quyết định lật một trang mới. Cô bắt đầu tập thể dục đều đặn và áp dụng một chế độ ăn cân đối để cải thiện sức khỏe của mình.

Start over: đề cập đến việc bắt đầu lại từ đầu, thường sau khi gặp thất bại hoặc rơi vào tình huống khó khăn. “Start over” có thể áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như bắt đầu một dự án mới, mối quan hệ mới hoặc sự nghiệp mới.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ex:

 • After a failed business venture, Lisa decided to start over in a completely different industry. She went back to school to gain new skills and began a successful career in a field she was passionate about.
  Sau một dự án kinh doanh thất bại, Lisa quyết định bắt đầu lại trong một ngành hoàn toàn khác. Cô quay trở lại trường học để học những kỹ năng mới và bắt đầu một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực cô đam mê.

Tóm lại, “turn over a new leaf” nhấn mạnh vào nỗ lực thay đổi hành vi hoặc thái độ của bản thân, trong khi “start over” nhấn mạnh nhu cầu bắt đầu lại sau một thất bại hoặc rơi vào tình huống khó khăn.

3. Đoạn hội thoại tiếng anh với idiom “Turn on a new leaf” trong tình huống cụ thể

Turn over a new leaf
Đoạn hội thoại tiếng anh với idiom “Turn on a new leaf”

Conversation 1:

 • Person A: Hey, have you noticed any changes in Alex lately?
  Người A: Xin chào, bạn có thấy thay đổi nào trong Alex gần đây chưa?
 • Person B: Absolutely! It’s like he’s a completely different person. He used to be so disorganized and always late, but now he’s always on time and so well-prepared.
 • Người B: Chắc chắn! Giờ anh ấy như một người hoàn toàn khác. Trước đây, anh ấy luôn lộn xộn và luôn đến muộn, nhưng bây giờ anh ấy luôn đúng giờ và chuẩn bị rất kỹ.
 • Person A: That’s amazing! What brought about this change?
  Người A: Thật tuyệt vời! Điều gì đã mang lại sự thay đổi này?
 • Person B: Well, Alex went through a difficult breakup, and it made him reevaluate his life. He realized he needed to turn over a new leaf, so he started setting goals and working on self-improvement.
  Người B: À, Alex đã trải qua một cuộc chia tay khó khăn, và nó đã khiến anh ta tự đánh giá lại cuộc đời mình. Anh ấy nhận ra mình cần phải bắt đầu lại từ đầu, vì vậy anh ấy bắt đầu đặt ra mục tiêu và làm việc về việc cải thiện bản thân.

Conversation 2:

 • Person A: Hi, Susan, I heard you’ve been working on some personal changes. How’s it going?
  Người A: Chào, Susan, tôi nghe nói bạn đang làm việc trên một số thay đổi cá nhân. Tình hình thế nào?
 • Susan: It’s going well, actually. I realized that I needed to turn over a new leaf in terms of my health. I’ve been eating better, exercising regularly, and I even quit smoking.
  Susan: Điều đó diễn ra tốt đấy. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải bắt đầu lại từ đầu về sức khỏe của mình. Tôi đã ăn ngon hơn, tập thể dục đều đặn và thậm chí tôi còn bỏ hút thuốc.
 • Person A: That’s really impressive! What motivated you to make these changes?
  Người A: Thật ấn tượng! Điều gì đã thúc đẩy bạn thực hiện những thay đổi này?
 • Susan: Well, I had a health scare a few months ago. My doctor told me that I needed to make serious changes to avoid potential health issues. That was a wake-up call for me.
  Susan: À, tôi đã trải qua một bi kịch về sức khỏe vài tháng trước. Bác sĩ của tôi nói tôi cần phải thực hiện những thay đổi nghiêm trọng để tránh các vấn đề về sức khỏe tiềm năng. Điều đó đã là một cuộc gọi tỉnh táo đối với tôi.
 • Person A: I’m glad to hear you’re taking your health seriously. Keep it up!
  Người A: Tôi rất vui khi nghe thấy bạn đang nghiêm túc với sức khỏe của mình. Tiếp tục nhé!
 • Susan: Thank you! I’m determined to maintain these changes and lead a healthier life.
  Susan: Cảm ơn bạn! Tôi quyết tâm duy trì những thay đổi này và sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

4. Một số từ, cụm từ đồng nghĩa với Idiom Turn over a new leaf

TừPhiên âmNghĩa
Reform/rɪˈfɔːrm/Cải cách, cải thiện
Change/ʧeɪndʒ/Thay đổi, biến đổi
Improve/ɪmˈpruːv/Cải thiện, nâng cấp
Amend/əˈmɛnd/Sửa đổi, điều chỉnh, cải thiện
Make a fresh start/meɪk ə frɛʃ stɑrt/Bắt đầu lại từ đầu, khởi đầu mới
Begin anew/bɪˈɡɪn əˈnju/Bắt đầu lại, khởi đầu mới
Change your ways/ʧeɪndʒ jʊr weɪz/Thay đổi cách sống, cải thiện thái độ
Mend your ways/mɛnd jʊr weɪz/Sửa đổi thái độ, thay đổi cách sống
Renovate/ˈrenəveɪt/Tân trang, sửa chữa
Transform/trænsˈfɔrm/Biến đổi, biến hóa
Redesign/riːdɪˈzaɪn/Thiết kế lại, đổi mới
Alter/ˈɔːltər/Thay đổi, biến đổi
Modify/ˈmɒdɪfaɪ/Sửa đổi, thay đổi
Revolutionize/ˌrevəˈluːʃənaɪzCách mạng hóa, biến đổi một cách đáng kể

5. Bài tập vận dụng

Xác định tình huống phù hợp để sử dụng thành ngữ “turn over a new leaf” để miêu tả hành động.

TH 1: Yuri stopped working overtime to earn more money; she now spends more time with her family and friends.YesNo
TH 2: Anna no longer chases a materialistic life; she now focuses on her inner happiness.YesNo
TH 3: After failing with his first restaurant, Leonard started up again with a new coffee shop.YesNo
TH 4: Emma started her career with an assistant position at a local company.YesNo
TH 5: Ryan stopped staying up late and started to practice a healthy lifestyle.YesNo

Với mỗi tình huống có thể sử dụng “turn over a new leaf”, mở rộng tình huống đó bằng 2-3 câu, trong đó có sử dụng thành ngữ “turn over a new leaf”.

Đáp án gợi ý

TH 1: Yes.

Yuri realized that she was sacrificing her personal life for the sake of earning more money by working overtime. So, she decided to turn over a new leaf and prioritize her relationships with family and friends. Since then, she has been much happier and feels more fulfilled in her life.

TH 2: Yes.

Anna used to be obsessed with acquiring material possessions, but she realized that it wasn’t bringing her true happiness. She decided to turn over a new leaf and shifted her focus towards more meaningful experiences and personal growth. Now, she’s much more content with her life and feels fulfilled in a way that material possessions never could have provided.

TH 3: No.

Vì đây là sự khởi đầu lại trong sự nghiệp, không đề cập đến sự thay đổi trong suy nghĩ.

TH 4: No.

Vì đây chỉ là sự bắt đầu đơn thuần.

TH 5: Yes.

Ryan used to have a habit of staying up late every night, but he realized how much it was affecting his health and productivity. He made a conscious decision to turn over a new leaf and adopt a healthier lifestyle. Now, he goes to bed at a reasonable hour and wakes up feeling more energized and refreshed.

6. Tổng kết

Qua bài học này, Thành Tây đã trình bày thành ngữ “Turn over a new leaf” với ý nghĩa là bắt đầu lại, làm lại cuộc đời, bước sang trang mới và thực hiện sự thay đổi. Đồng thời, bài viết cung cấp các bài tập để giúp người học rèn luyện khả năng vận dụng thành ngữ này vào ngôn ngữ tiếng Anh và ghi nhớ nó một cách hiệu quả.

Hy vọng rằng thông qua bài học này từ chuyên mục Idiom của chúng tôi sẽ người học có thêm cách để diễn đạt câu chính xác hơn và sử dụng thành ngữ “Turn over a new leaf” một cách tự tin trong các tình huống thực tế.

Bình luận

Bài viết liên quan: