14 Jun 2018

Quyết định về việc xóa tên trong danh sách đối với 06 sinh viên từ học kỳ II năm học 2017 – 2018

Ngày 14/06/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây đã ban hành quyết định 165/QĐ-ĐHTT về việc xóa tên trong danh sách đối với 06 sinh viên từ học kỳ II năm học 2017 – 2018.

Leave a Reply