19 Sep 2018

Quyết định về việc ban hành và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ:  219  /QĐ – ĐHTT

Hà Nội, ngày  22  tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành và công bố Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

trình độ đại học, hệ chính quy

 ___________________

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

                Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 1368/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 tháng 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây;

Căn cứ công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục trình độ đào tạo đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc thông qua chuẩn đầu ra 16 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và QLSV và các Trưởng khoa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra 16 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thành Tây

(Có danh sách và bản chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2018

Điều 3. Các Ông/Bà Trư­­ởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trưởng các khoa, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

– Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

– Như điều 3 (để thực hiện);

– Trang thông tin điện tử (để thông báo);

– Lưu VT, PĐT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Ngô Văn Hiền

 

DANH SÁCH

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 219  QĐ/ĐHTT, ngày  22/8/2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây)

 

STT Tên ngành đào tạo Mã ngành Khoa đào tạo Trang
1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngoại ngữ và KHCB 1
2 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh tế 8
3 Tài chính ngân hàng 7340201 11
4 Kế toán 7340301 15
5 Quản trị nhân lực 7340404 19
6 Quản trị văn phòng 7340406 23
7 Luật kinh tế 7380107 27
8 Quản lý đất đai 7850103 31
9 Công nghệ sinh học 7420201 Khoa học công nghệ 34
10 Khoa học môi trường 7440301 39
11 Khoa học máy tính 7480101 43
12 Kỹ thuật xây dựng 7580201 47
13 Công nghệ vật liệu 7510402 50
14 Lâm học 7620201 54
15 Điều dưỡng 7720201 Điều dưỡng 59
16 Dược học 7720301 Dược 66

Leave a Reply