19 Sep 2018

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra về ngoại ngữ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ:  217 /QĐ – ĐHTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Thành Tây

________________

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

                   Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 1368/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 tháng 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây;

Căn cứ công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục trình độ đào tạo đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc thông qua Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hệ chính quy;

Xét đề nghị Trưởng phòng Đào tạo và QLSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Thành Tây.

(Có bản chi tiết đính kèm Quyết định)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện đối với sinh viên các ngành không chuyên ngữ trình độ đào tạo đại học hệ chính quy, các khóa tuyển sinh từ năm 2018.

Điều 3. Các Ông/Bà Trư­­ởng các Khoa, phòng Đào tạo và QLSV, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

– Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

– Như điều 3 (để thực hiện);

– Trang thông tin điện tử (để thông báo);

– Lưu VT, PĐT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Ngô Văn Hiền

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 217  /QĐ-ĐHTT, ngày 22 tháng 8 năm 2018   

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây)

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  1. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thành Tây, từ Khóa 12 (tuyển sinh năm 2018).
  2. Quy định này không áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, Văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh, Hệ vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Thành Tây.
  3. Quy định này không áp dụng cho sinh viên là người nước ngoài đang học tại Trường Đại học Thành Tây.

II. Chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng tại Trường Đại học Thành Tây

Trước khi xét tốt nghiệp, sinh viên các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường phải đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh như sau:

Trình độ Điểm TOEIC tối thiểu
Chuẩn tiếng Anh đầu ra 400

III. Công nhận tương đương các chứng chỉ tiếng Anh quốc gia và quốc tế

  1. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được coi là hợp lệ nếu được cấp bởi một trong các trung tâm đại diện cho các tổ chức: ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh) và IDP (Úc).
  2. Chứng chỉ tiếng Anh quốc gia theo khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR-VN) được Trường công nhận nếu được cấp bởi một cơ sở đào tạo/khảo thí trong danh mục do Hiệu trưởng quyết định (nếu có).
  3. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc gia/quốc tế hợp lệ, còn hiệu lực tại thời điểm xử lý học tập cuối năm học và đạt điểm quy đổi từ TOEIC 400 trở lên (theo bảng sau) được xét công nhận đạt chuẩn tiếng Anh theo trình độ hoặc chuẩn tiếng Anh đầu ra.


 

Bảng quy đổi tương đương  

TOEIC CEFR-VN TOEFL iBT IELTS
400 A2 35 3.0

 

Các điểm số trên là mức điểm tối thiểu cần đạt được; Sinh viên có 1 trong các chứng chỉ trên là đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường.

IV. Thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ theo dạng thức TOEIC

Trường Đại học Thành Tây tổ chức học, ôn và tổ chức thi tiếng Anh nội bộ Trường theo dạng thức TOEIC và cấp chứng chỉ  của Trường Đại học Thành Tây. Cụ thể:

Sinh viên được tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường nhiều lần và được công nhận điểm thi cao nhất trong các lần thi.

Sinh viên đạt điểm TOEIC 400 trở lên được cấp Chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Thành Tây. Chứng chỉ này có giá trị trong 02 năm kể từ ngày cấp. Kết quả thi có giá trị trong thời gian 02 năm kể từ ngày thi.

V. Điều khoản áp dụng

Những sinh viên đã đạt điểm thi TOEIC 400 trở lên trước thời điểm ban hành quy định này vẫn được công nhận kết quả.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 PGS.TS Ngô Văn Hiền

Leave a Reply