19 Sep 2018

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ:  218 /QĐ – ĐHTT

                                           Hà Nội, ngày  22  tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây

__________________

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

                   Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 1368/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 tháng 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục trình độ đào tạo đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc thông qua Chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên đại học hệ chính quy;

Xét đề nghị của các Trưởng phòng Đào tạo và QLSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây.

(Có bản chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện đối với sinh viên đại học hệ chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2018 không thuộc khối ngành máy tính và công nghệ thông tin.

Điều 3. Các Ông/Bà Trư­­ởng các Khoa, phòng Đào tạo và QLSV, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

– Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

– Như điều 3 (để thực hiện);

– Trang thông tin điện tử (để thông báo);

– Lưu VT, PĐT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Ngô Văn Hiền

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

 CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:218 /QĐ-ĐHTT, ngày    tháng  8  năm 2018   

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây)

 

  1. Đối tượng áp dụng

– Quy định này áp dụng đối với sinh viên các ngành đào tạo đại học hệ chính quy, theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thành Tây, từ Khóa 12 (tuyển sinh từ năm 2018).

– Quy định này không áp dụng đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính và ngành Công nghệ thông tin của Trường

  1. Chuẩn đầu ra tin học áp dụng tại Trường Đại học Thành Tây

Sinh viên trước khi xét tốt nghiệp phải đạt một trong các chứng chứng chỉ tin học sau đây:

2.1. Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification)

Là chuẩn quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do tổ chức Certiport của Mỹ cấp.

IC3 chuẩn hóa kiến thức về công nghệ thông tin trong việc sử dụng máy tính và Internet một cách có nền tảng, đáp ứng đúng các mục tiêu, yêu cầu trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Đảm bảo được các yêu cầu về trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Để được cấp chứng chỉ IC3, thí sinh phải thi đạt cả 3 nội dung: Máy tính căn bản, Phần mềm máy tính và Kết nối trực tuyến.

Cấp độ đánh giá thang điểm trong IC3

 

TT Phần thi Điểm tối đa Điểm đạt
1 Máy tính căn bản 1000 650
2 Phần mềm máy tính 1000 720
3 Kết nối trực tuyến 1000 620

2.2. Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL (phần cơ bản)

ICDL là từ viết tắt của “International Computer Driving Licence” – Bộ chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) quốc tế – tên gọi trên phạm vi quốc tế của bộ chứng chỉ chuẩn châu Âu ECDL (European Computer Driving Licence), sau khi ECDL được phổ biến và công nhận rộng rãi ở các nước châu Âu.

ICDL là thước đo tiêu chuẩn quốc tế đánh giá một cách chuẩn xác và hiệu quả về kỹ năng sử dụng máy tính và trình độ CNTT của người thi và được xây dựng, phát triển bởi những chuyên gia khảo thí hàng đầu trong giới khoa học, giới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT của châu Âu và thế giới.

ICDL là chứng chỉ tin học phổ cập nhất thế giới, được công nhận và đã sử dụng tại: 150 quốc gia, 41 ngôn ngữ, 24.000 trung tâm ICDL, trên 15 triệu thí sinh tham dự ….

ICDL được triển khai, tổ chức vận hành và thi thống nhất trên phạm vi toàn thế giới trên cơ sở Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Thường xuyên cập nhật và phát triển bám sát những thay đổi về trình độ kỹ thuật của ngành CNTT và nhu cầu của thị trường.

ICDL là một thước đo độc lập, khách quan: được xây dựng theo các tiêu chí độc lập để đánh giá khách quan kỹ năng, trình độ CNTT của thí sinh mà không phụ thuộc vào môi trường hay một hệ điều hành cụ thể nào như Microsoft, Linux hay Mac OS…Giúp cho việc dạy, học và thi đánh giá được linh hoạt.

2.3. Chứng chỉ tin học quốc tế MOS

MOS (Microsoft Office Specialist)  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 01 triệu bài thi được tổ chức hàng năm. Đây là chứng chỉ do Microsoft cấp nhằm công nhận mức độ hiểu biết và khả năng sử dụng của cá nhân đối với các ứng dụng văn phòng của Microsoft như: Word, Excel, Powerpoint, Acess, Outlook. Mỗi bài thi là một chứng chỉ độc lập, do đó, thí sinh có thể lấy từng chứng chỉ riêng lẻ như: chứng chỉ Microsoft Office Excel 2007, chứng chỉ Microsoft Office Power Point 2010… MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.

Yêu cầu sinh viên phải có 2 trong 3 chứng chỉ tin học quốc tế MOS dưới đây:

TT Phần thi Điểm tối đa Điểm đạt
1 MOS Word 1000 700
2 MOS Excel 1000 700
3 MOS PPT 1000 700

 

2.4. Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường Đại học Thành Tây cấp

Là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chứng chỉ do Trường Đại học Thành Tây tổ chức thi và cấp theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT – BGDĐT – BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

  1. Quy định về việc học, kiểm tra chuẩn đầu ra tin học

– Nhà trường sẽ xây dựng quy định cụ thể về việc tổ chức học tập và kiểm tra đánh giá để đạt Chứng chỉ quy định tại Mục 2.4 của Quy định này..

– Sinh viên có chứng chỉ tin học quốc tế (Mục 2.1, 2.2, 2.3) còn hiệu lực được xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm cho học phần Tin học đại cương trong chương trình đào tạo hiện hành của Trường Đại học Thành Tây.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 PGS.TS Ngô Văn Hiền

Leave a Reply