I. CHỨC NĂNG: 
1/     Tổ chức:  Thực hiện hoạt động theo quy chế của Trường ĐH Thành Tây
2/     Giảng dạy: Tổ chức giảng dạy theo chương trình đã được BGD&ĐT phê duyệt
3/     Quản lý: Quản lý giảng viên và SV trong Khoa
4/     Nhân sự: Đề xuất nhân sự là giảng viên mới và có kế hoạch bồi dưỡng giảng viên theo các chuyên ngành giảng dạy.
5/      Định hướng tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho SV của Khoa theo các chủ đề.
6/     Tổ chức NCKH cho giảng viên và SV trong Khoa
II. NHIỆM VỤ:
1/      Tổ chức dạy và học, theo dõi, giám sát, điều chỉnh quá trình học tập của SV trong Khoa
2/     Xây dựng Thời Khoá biểu cho toàn khoá,
3/     Xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án theo từng môn học phù hợp với các hệ đào tạo,
4/     Mời, Ký HĐ, làm thủ tục thanh toán cho giảng viên (đối với giảng viên mời ngoài),
5/     Xây dựng Đề cương, tổ chức thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn SV viết Báo cáo, Chuyên đề hoặc Khoá luận tốt nghiệp thuộc các hệ đào tạo do Khoa quản lý.
6/     Lên kế hoach tổ chức thi, tổ chức thi kết thúc học phần, chấm thi tốt nhiệp và chấm bảo vệ tốt nghiệp
7/     Đề nghị khen thưởng, kỷ luật SV với BGH theo từng học kỳ
8/    Tổ chức hoạt động NCKH cho Khoa, nghiệm thu và đánh giá kết quả của Khoa,
9/     Sơ và Tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động của từng cá nhân và Khoa  sau từng học kỳ và năm học
10/  Tham gia đầy đủ các công tác khác do Nhà Trường giao
Quay lạiBản in