Chương trình khung và kế hoạch học tập
Cập nhật lúc : 6/24/2014 2:47:05 PM, [GMT+7]
 
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Ban hành theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHTT ngày 02 tháng6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây
 

1. Chương trình đào tạo

- Tên Ngành, mã ngành,  tên chương trình đào tạo và trình độ đào tạo
Ngành Đào tạo:Tài chính ngân hàng
Mã ngành đào tạo: 8343402
Chương trình đào tạo: Theo định hướng ứng dụng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
- Căn cứ xây dựng xây dựng chương trình đào tạo:
* Căn cứ về pháp lý:
1/ Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017, Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
2/Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015:Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ.
3/Quyết định số 1008/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính ngân hàng
4/Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ
5/ Quyết định số 92/QĐ-ĐHTT ngày 02/07/2014, Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thành Tây
*Căn cứ nhu cầu thực tế nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội
Mặc dù ngành tài chính ngân hàng được đào tạo nhiều ỏ các trường đại học trong nước và thậm chí ở nước ngoài về. Song nguồn nhân lực có chất lượng cao luôn luôn thiếu và chưa được đáp ứng đầy đủ. Vì vậy để đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ rất cần trong giai đoạn hiện nay khi hội nhập tài chính quốc tế ngày càng sâu rộng. Phần khảo sát số liệu đã được trình bày ngay trong phần mở đầu của Tờ trình.
* Căn cứ năng lực của Trường Đại học Thành Tây:
Năng lực của Trường Đại học Thành Tây được thể hiện bằng đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học viên làm luận văn tốt nghiệp, năng lực Trường Đại học thành tây còn thể hiện thông qua cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy như giảng đường, phòng máy tính, hoặc như số lượng đầu sách, các loại tạp chí tại Thư viện của Trường. Nội dung này thể hiện trong Phần 2 của Đề án, hoặc Phụ lục IV của Đề án.
- Tóm tắt chương trình đào tạo:
Mục tiêu đào tạo
  • Mục tiêu chung
Đào tạo những người có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt là Tài chính - Ngân hàng trong các công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, có kỹ năng thành thạo trong tổ chức, điều hành và quản lý lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
  • Mục tiêu cụ thể:
Về phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính chính trị vững vàng, nắm vững thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao đối với công việc, với cộng đồng và có đạo đức nghề nghiệp.
Về năng lực: Học viên tốt nghiệp đủ năng lực đảm nhiệm được các vị trí quản lý, điều hành về Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt là Tài chính - Ngân hàng trong các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. Học viên tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh trong các doanh nghiệp đặc biệt các tổ chức tín dụng và các Ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là khi việc gia nhập TPP đi vào hiện thực.
Về kiến thức: Nhà trường mở rộng, nâng cao và cập nhật cho học viên các kiến thức cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học về Tài chính - Ngân hàng. Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên.
Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề về kinh doanh và quản lý, đặc biệt là về Tài chính - Ngân hàng trong các doanh nghiệp ngân hàng và các công ty tài chính và tài chính trong các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh. Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn, có khả năng hội nhập quốc tế

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo gồm 60 tín chỉ được xây dựng theo chương trình khung của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế về khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ
- Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 Cụ thể như sau:
Phần kiến thức chung: gồm 6 tín chỉ là 2 học phần: học phần Triết học 4 tín chỉ, Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 tín chỉ. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
Học phần bắt buộc: Gồm 8 học phần với tổng số là 24 tín chỉ.
Học phần tự chọn: Gồm 6 học phần là 18 tín chỉ.
Luận văn thạc sĩ 12 tín chỉ.
Danh mục các học phần trong chương trình Khung đào tạo
Mã số học phần Tên học phần Khối lượng  tín chỉ
Phần chữ Phần số Tổng       số Lý thuyết Thực hành, bài tập, tiểu luận
    Phần 1: Kiến thức chung 6 TC    
NHTH 501 Triết học 4 3 1
NHPP 502 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế 2 2 0
    Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 54TC    
   
  1. Kiến thức cơ sở ngành
     
    Nhóm các môn bắt buộc 12    
NHVM 503 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính 3 2 1
NHKT 504 Kinh tế lượng ứng dụng 3 2 1
NHQT 505 Tài chính quốc tế nâng cao 3 2 1
NHKC 506 Kế toán Tài chính nâng cao 3 2 1
    Nhóm các môn tự chọn
(Chọn 3 trong 6 môn)
9    
NHQT 507 Quản trị Ngân hàng thương mại nâng cao 3 2 1
NHCK 508 Thị trường chứng khoán nâng cao 3 2 1
NHPH 509 Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng 3 2 1
NHĐK 510 Đạo đức trong hoạt động tài chính ngân hàng 3 2 1
NHĐT 511 Đầu tư Tài chính 3 2 1
NHDN 512 Tài chính công ty đa quốc gia 3 2 1
   
  1. Kiến thức chuyên ngành
     
    B1. Nhóm các môn bắt buộc 12    
NHVM 513 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 2 1
NHPT 514 Phân tích Tài chính doanh nghiệp 3 2 1
NHTM 515 Ngân hàng Thương mại nâng cao 3 2 1
NHTT 516 Tài trợ thương mại quốc tế 3 2 1
    B2. Nhóm các môn tự chọn
(chọn 3 trong 6 môn)
9    
NHĐG 517 Định giá tài sản 3 2 1
NHSP 518 Thị trường tài chính & các sản phẩm phái sinh 3  
2
1
NHTH 519 Thuế 3 2 1
NHPC 520 Phân tích đầu tư chứng khoán nâng cao 3 2 1
NHTĐ 521 Thẩm định và tài trợ dự án 3 2 1
NHQR 522 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 3 2 1
    Luận văn 12    
    Tổng cộng 60 TC    
 

2.  Kế hoạch đào tạo

Mã số học phần Tên học phần KL tín chỉ
Phần chữ Phần số
    Học kỳ 1 18 TC
NHTH 501 Triết học 4
NHPP 502 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế 2
NHVM 503 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính 3
NHKT 504 Kinh tế lượng ứng dụng 3
NHQT 505 Tài chính quốc tế nâng cao 3
NHKT 506 Kế toán tài chính nâng cao 3
    Học kỳ 2 15TC
NHVM 513 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3
NHPT 514 Phân tích Tài chính doanh nghiệp 3
    Chọn 3 trong 6 môn (từ 507-512) 9
    Học kỳ 3 15 TC
NHTM 515 Ngân hàng Thương mại nâng cao 3
NHTT 516 Tài trợ thương mại quốc tế 3
    Chọn 3 trong 6 môn (từ 5017-5022) 9
    Học kỳ 4: Luận văn 12 TC
Tổng cộng 60 TC
 
Quay lạiBản in