6/24/2014 9:56:21 AM
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 1. 1 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 1.1. Mục tiêu đào tạo   Đào tạo những người có chính trị phẩm chất vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, đặc biệt là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực......