Lịch học bổ sung kiến thức cao học 9/2015
Cập nhật ngày: 04/09/2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY                 
                  KHOA KT-TC-NH                                         
 
LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
Chuyên Ngành: Quản trị Kinh doanh
STT Môn học Số tín chỉ (TC) Thời gian
1 Tài chính quốc tế 3 Từ 7/9-13/9
2 Quản trị nhân lực 3 Từ 14/9 -20/9
3 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3 Từ  21-27/9
4 Marketing căn bản 3 Từ 28/9-04/10
5 Thanh to án quốc t ế 3 Từ 05/10-11/10
6 Kinh tế học 3 12-18/10
7 Toán kinh tế 3 19-25/10
8 Kế toán 3 26/10-01/11
 
Ghi chú:
- Đối với ngành gần: Học từ môn 1- môn 5
- Đối với ngành xa: Học từ môn 1 đến môn 8
- Đăng ký nhập học: P. 110 Nhà C- Văn phòng khoa Kinh tế - Tài chính -Ngân hàng ĐH Thành Tây
ĐT: 0466569104, 0984 461 906