12/5/2012 9:10:01 AM
Gồm các học phần sau: 1. Hóa học 2. Vật lý đại cương và Lý sinh 3. Sinh học và Di  truyền 4. Xác suất và Thống kê y học...
12/5/2012 8:49:42 AM
Gồm các học phần sau:  1. Anh văn giao tiếp 1  2. Anh văn giao tiếp 2  3. Anh văn giao tiếp 3  4. Anh văn chuyên ngành 1  5. Anh văn chuyên ngành 2  6. Anh văn chuyên ngành 3  7. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  8. Tư tưởng Hồ......