Tổ môn Điều dưỡng ngoại khoa
Cập nhật lúc : 12/5/2012 9:25:20 AM, [GMT+7]
Gồm các học phần sau:
1. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1
2. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 2
3. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 3
4. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa - Thực hành 1
5. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa - Thực hành 2
6. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa - Thực hành 3
7. Chăm sóc phục hồi chức năng

Quay lạiBản in