12/5/2012 9:25:20 AM
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1 2. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 2 3. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 3 4. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa - Thực hành 1 5. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa - Thực hành 2 6.......
12/5/2012 8:54:21 AM
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 1 2. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 3. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình - Thực hành 1 4. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình - Thực......