12/5/2012 9:12:52 AM
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 1 2. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 2 3. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm - Thực hành 1 4. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm - Thực hành 2...
12/5/2012 9:12:36 AM
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 1 2. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2 3. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Thực hành 1 4. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Thực hành 2...
12/5/2012 9:12:03 AM
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1 2. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 2 3. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 3 4. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa - Thực hành 1 5  Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa - Thực hành 2 6. Chăm......
12/5/2012 9:11:46 AM
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần 1 2. Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần 2 3. Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần - Thực hành 1 4. Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần - Thực hành 2...
12/5/2012 8:53:58 AM
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1 2. Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 3. Chăm sóc sức khỏe trẻ em - Thực hành 1 4. Chăm sóc sức khỏe trẻ em - Thực hành 2...