Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ
Cập nhật ngày: 18/05/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
KHOA CÔNG TRÌNH

                HƯỚNG DẪN TÓM TẮT
           VỀ CẤU TRÚC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
 
 

1.    Quy đnh trình bày đề cương luận văn thạc sĩ (Bìa đề cương, bìa đề cương 2, mẫu đề cương luận văn thạc sĩ)
      
Học viên xem mẫu qui định trong File đính kèm phía dưới
 

2.    Quy định trình bày luận văn thạc sĩ
      
Học viên xem mẫu qui định trong File đính kèm phía dưới
 

                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA


                                                                                                                                       GS.TS Ngô Trí Viềng