1.Họ và tên: Trần Văn Mão
2.Ngày tháng năm sinh: 6/3/1939
3.Nơi sinh: Xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An
Quốc tịch Việt Nam
4.Địa chỉ hiện tại: Làng Giáo viên, Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Hà Nội.
5.Quá trình Đào tạo:
Từ….đến Nghề nghiệp dào tạo Nơi đào tạo
1960-1964
 
1975-1976
1978-1983
1985-1987
Học Đại học
 
Học sau Đại học
Nghiên cứu sinh
Thực tập sau tiến sỹ
Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc
Bộ Lâm nghiệp
Đại học Tổng hợp Hà Nội
Học viện Lâm nghiệp Leningrat, LX ( cũ)
6. Đã nhn bng tiến s sinh hc năm 1983.
Được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1991
Được phong học hàm Giáo sư năm 1996
7. Quá trình công tác
Từ…đến Chức vụ công tác Lĩnh vực chuyên môn Nơi công tác
1964-1971
1971-1973
1973-1978
1978-1985
 
1985-1987
1987-1992
1992-1995
1995-2001
2001 -2007
 
 
2007-2010
 
2010- nay
 
 
 
 
 
Cán bộ giảng dạy
Chủ nhiệm Bộ môn
Cán bộ giảng dạy
Trưởng phòng
 
Thực tập sinh
P.CN bộ môn
CN bộ môn
Chủ nhiệm Khoa
Giám đốc
 
 
Chủ nhiệm Khoa
 
Chủ nhiệm khoa
Bệnh cây rừng
Bảo vệ thực vật
Bệnh cây rừng
SX chế phầm BOVERIN
Bệnh cây gỗ
Bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật
QLTN rừng
Trung tâm Môi trường và PTLN bền vững
Lâm nghiệp- Môi trường
Công nghệ Nông Lâm Thực phẩm
 
 
Đại học Lâm nghiệp
Đại học Lâm nghiệp
Đại học Lâm nghiệp
Đại học Lâm nghiệp
 
Leningrat (LX cũ)
Đại học Lâm nghiệp
Đại học Lâm nghiệp
Đại học Lâm nghiệp
Hội KHLNVN
 
 
Đại học Thành Tây
 
Đại học Thành Tây
 
 
 
8. Trình độ ngoại ngữ
Tiếng nước ngoài Trình độ
Trung Văn
Nga Văn
Anh Văn
D
D
B
9. Những công trình đã công bố
Tác giả của trên 50 cuốn sách về lâm nghiệp, bệnh cây, môi trường
Tác giả của trên 200 bài báo về lâm nghiệp, môi trường và bệnh cây
Báo cáo Khoa học:  4 báo cáo cho Liên hợp quốc về Môi trường, 1995
1 báo cáo Quốc tế về sâu bệnh gỗ tại hội nghị sâu bệnh quốc tế  tại Côn Minh Trung Quốc, 1993
1 Báo cáo khoa học về bệnh cây tại hội nghị sâu bệnh quốc tế IUFRO, Ấn độ, 1993
Giáo sư mời giảng hàng năm tại  ĐHLN Tây Nam, Côn Minh Trung Quốc.
Tham gia giảng dạy và đánh giá các dự án về sâu bệnh cho KFW1, KFW2, KFW4, KFW6.GEF.WB.Innovgreen
10.Khen thưởng
1 Huy chương vàng tại hội chợ KHKT 40 năm PTKT, năm 1985
1 Huân chương Lao động hạng 3
1 Huân chương kháng chiến hạng 3
4 Huy chương về sự nghiệp Giáo dục, Bảo vệ và PT rừng,  Khoa học Lâm nghiệp, KHKT
4 Bằng khen của các Bộ Đại học, Lâm nghiệp, Nông nghiệp và PTNT
1 Giấy chứng nhận của trung tâm tiểu sử Quốc tế  IBC là nhà khoa học xuất sắc của TK 21 ( 2001).
Quay lạiBản in