Trưởng Khoa:    TS. Nguyễn Nghĩa Vụ
Trợ lý Khoa: Ths. Đỗ Khánh Chi, kiêm giảng dạy.

 
Giảng viên cơ hữu của Khoa:
  1.  1. TS. Nguyễn Nghĩa Vụ
  2.  2. CN-GVC. Trần Ngọc Oanh
  3.  3. Ths. Đỗ Khánh Chi
  4.  4. Ths. Đồng Thị Tuyền
  5.  5. Ths. Nguyễn Phương Thảo
  6.  6. CN. Nguyễn Trung Hạnh
  7.  7. CN. Hoàng Văn Huy
Quay lạiBản in