BẢN TIN CỦA KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
 
 
I.  Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây ra các quyết định:
-  Quyết định số 228 ngày 11/12/2013 đổi tên Ban Lý luận chính trị - xã hội thành Khoa Khoa học - xã hội.
-  Quyết định số 231 ngày 11/12/2013 bổ nhiệm:
  Tiến sĩ Nguyễn Nghĩa Vụ giữ chức Trưởng Khoa.
 
II.  Tổ chức của Khoa Khoa học - xã hội:
Trưởng Khoa:    TS. Nguyễn Nghĩa Vụ
Trợ lý Khoa: Ths. Đỗ Khánh Chi, kiêm giảng dạy.
 
Giảng viên cơ hữu của Khoa:
1.  TS. Nguyễn Nghĩa Vụ
 1.  CN-GVC  Trần Ngọc Oanh
 2.  Ths. Đỗ Khánh Chi
 3. Ths. Đồng Thị Tuyền
 4. Ths. Nguyễn Phương Thảo
 5. CN. Nguyễn Trung Hạnh
 6. CN. Hoàng Văn Huy
     
Ngoài ra, Khoa có 10 giảng viên thỉnh giảng, đều là GVC với bậc học trên đại học.
 
III.  Các môn học do Khoa trực tiếp giảng dạy:
 1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin.
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 4. Luật Đại cương
 5. Luật chuyên ngành
 6. Giáo dục thể chất
IV.  Kết hợp với Trung tâm giáo dục Quốc phòng Hà Nội I thuộc Đại học sư phạm Thể dục thể thao tổ chức học tập chương trình Giáo dục An ninh quốc phỏng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V.  Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:
 
A.   Chức năng,
     Là đơn vị hành chính cơ sở của Trường, Khoa Khoa học xã - hội tham mưu cho Ban giám hiệu nhà Trường quản lý và giáo dục các lĩnh vực Khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,  kiến thức pháp luật và giáo dục rèn luyện thể chất - Quốc phòng - An ninh cho sinh viên từ khi vào Trường đến khi ra Trường.
B . Nhiệm vụ chung
1.  Trực tiếp giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, luật đại cương, luật chuyên ngành và giáo dục rèn luyện thể chất cho sinh viên của Trường.
2.  Thực hiện nghiên cứu khoa học (trong và ngoài Trường), quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa (cả giảng viên thỉnh giảng) trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo và các quy định của Trường.
3.   Quan hệ thường xuyên với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng I để xây dựng chương trình Giáo dục kiến thức Quốc phòng-An ninh cho sinh viên theo kế hoạch của Trường.
4.  Tham gia các hoạt động khác để xây dựng, phát triển Trường.
C.  Nhiệm vụ cụ thể
1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên chủ động rèn luyện, tu dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Giảng viên giảng dạy lâu năm tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt quy hoạch đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tại Ban.
2. Quản lý và xây dựng bài  giảng các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức thẩm định giáo trình, bài  giảng, tài liệu tham khảo các môn học do Ban đảm nhiệm.   
3.. Quản lý xây dựng giáo trình, bài giảng các môn Luật đại cương, luật chuyên ngành và thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân viên cơ hữu và sinh viên trong Trường.
4.  Phối kết hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng I, thực hiện chương trình giáo dục Quốc phòng, An ninh cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy cho mỗi khoá học. Quản lý xây dựng giáo trình, bài giảng các môn giáo dục thể chất cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học cho từng học kỳ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban
6. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng, pháp luật và giáo dục thể chất, đồng  thời cùng các đơn vị có liên quan phối hợp nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Trường phát triển, bền vững.
7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và quy định cụ thể của Trường.
8.  Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng cán bộ viên chức trong Ban để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và sắp xếp công việc cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho mỗi thành viên.
9.  Kết hợp với các đơn vị của Trường thực hiện công tác tuyển sinh, công tác đoàn thể xã hội, xây dựng nội dung chương trình giáo dục “;;;;Tuần công dân”;;;; cho sinh viên mới nhập học và tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị cho sinh viên.
10. Hoàn thành các công tác kiêm nhiệm trên các lĩnh vực được lãnh đạo Trường phân công.
11.  Chuẩn bị các thủ tục để xin mở mã ngành mới theo hướng dẫn của Bộ.
Một số hình ảnh hoạt động của Khoa:

 
Quay lạiBản in