Bộ môn Khoa học máy tính. Chuẩn đầu ra ngành Khoa học máy tính (Computer Science)
1.Kiến thức được đào tạo

         - Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; 

         - Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành học để mô tả, nghiên cứu, phân tích, tính toán và mô phỏng các hệ thống, quá trình hoặc sản phẩm kỹ thuật về lĩnh vực CNTT & TT;

        - Có kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về Khoa học máy tính (KHMT): mô hình tính toán, các phương pháp tính toán khoa học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, âm thanh, hình ảnh, ... đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT của xã hội; nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới của CNTT.

2. Kỹ năng công việc

         - Nghiên cứu, mô hình hóa các bài toán thực tế, xây dựng thuật toán, thiết kế & cài đặt các phần mềm ứng dụng.

         - Quản trị dự án phần mềm, quản trị hệ thống: đánh giá, ước lượng chi phí và đảm bảo chất lượng phần mềm.

         - Tư vấn, tham mưu và tổ chức, tham gia thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên KHMT trong lĩnh vực CNTT.

         - Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, có trình độ tương đương TOEIC từ 450 điểm trở lên;

         - Tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm;

         - Giao tiếp, làm chủ tình huống kết hợp với việc sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3. Thái độ

         - Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

         - Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt;

         - Có ý thức trách nhiệm và phát triển nghề nghiệp. Năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

         - Có khả năng tự học để đáp ứng với các yêu cầu thay đổi của xã hội, giải quyết các yêu cầu đặt ra trong thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ quản lý trong công việc;

         - Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc Đại học văn bằng 2 các ngành kinh tế, kỹ thuật.

Quay lạiBản in