Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đối với K3CNTT
Cập nhật lúc : 10/3/2013 3:47:21 PM, [GMT+7]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
Số:   62 /TB - ĐHTT
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày   03   tháng 10   năm 2013
THÔNG BÁO
V/v: Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
            Trường Đại học Thành Tây tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2012-2013. Lịch trao cụ thể như sau:
*  7h30  ngày 05/10/2013 tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Lớp KT-LS
* 8h00   ngày 10/10/2013 tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy (K3- KT, K3- NH, K3- CNSH, K3- CNTT, K2- CĐ KT) tại Hội trường nhà D - Trường Đại học Thành Tây.  
* 13h30  ngày 11/10/2013 Tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp K2- KTTH
+ Lịch thanh toán ra trường cho sinh viên K3
Stt Lớp Ngày Thời gian, địa điểm
1 K3- KT 07/10/2013 Từ 8h00 - 16h00
Phòng Đào tạo & HTQT
2 K3- NH, K2- CĐ kinh tế 08/10/2013 Từ 8h00 - 16h00
Phòng Đào tạo & HTQT
3 K3- CNSH, K3- CNTT 09/10/2013 Từ 8h00 - 16h00
Phòng Đào tạo & HTQT
 
 Chú ý:  + Đối với sinh viên K3- ĐH và K2-CĐ phải hoàn thành thủ tục thanh toán trước khi ra trường, trong trường hợp không kịp thanh toán theo lịch sinh viên nhận bằng sau ngày 10/10/2013.
               + Sinh viên đến nhận bằng hoặc làm thủ tục thanh toán mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.
               + Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên thực hiện theo lịch của Nhà trường.
               + Đề nghị các khoa, Phòng Kế hoạch Tài chính, Thư viện, Đoàn TN, KTX bố trí cán bộ trực để sinh viên hoàn tất thủ tục ra trường. 
                                                                  
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Đình Tư
Quay lạiBản in