6/24/2014 9:41:46 AM
Khoa Công nghệ thông tin & truyền thông xin thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho lớp K4 CNTT Thời gian: 08h thứ 5 ngày 26 tháng 06 năm 2014. Địa điểm: Phòng 205 nhà B Đề nghị các thành viên lớp K4CNTT có mặt đông đủ và đúng......
5/19/2014 1:20:27 PM
Khoa CNTT&TT thông báo: Lịch bảo vệ chính thức đối với lớp K4 CNTT Thời gian: Bắt đầu từ  8h00 ngày 16 tháng 06 năm 2014. Đề nghị các sinh viên đủ tiêu chuẩn bảo vệ nộp đầy đủ 02 quyển đồ án có chữ ký của giáo viên hướng dẫn kèm theo đĩa về Khoa trước 16h00......
4/29/2014 9:38:43 AM
Khoa CNTT xin thông báo thời gian nộp đồ án tốt nghiệp đối với lớp K4CNTT như sau: Thời gian nộp: Từ ngày 20 -21/5/2014 sinh viên nộp 02 quyển đồ án có nhận xét của giáo viên hướng dẫn Thời gian dự kiến bảo vệ: ngày  10/06/2014 sau ngày 25/5/2014 sẽ có thông......
10/3/2013 3:47:21 PM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY Số:   62 /TB - ĐHTT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày   03   tháng 10   năm 2013 THÔNG......
7/19/2013 9:46:03 AM
Khoa CNTT xin thông báo hiện nay đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời K3CNTT Sinh viên tới Phòng Đào Tạo để......
6/14/2013 12:04:18 PM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K3 CNTT   Thời gian bảo vệ: 08h00 ngày 21 tháng 06 năm 2013 Địa điểm: Giảng đường quy định cho lớp K3CNTT Ghi chú: Tất cả các sinh viên còn nợ tiền học phí và lệ phí tốt nghiệp,......
4/23/2013 1:24:56 PM
Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch ôn tập và thi môn Khoa học Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho lớp K3CNTT Thời gian ôn tập:  Tổ chức vào ngày 02 và 03 tháng 5 năm 2013 Thời gian thi:  08 giờ ngày 06 tháng 5 năm 2013....
2/20/2013 10:28:52 AM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013   KẾ HOẠCH THỰC TẬP & LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CNTT ĐẠI HỌC THÀNH TÂY 1.Chuẩn bị thực tập tốt nghiệp từ 15/02/2013 đến......
9/12/2012 3:57:43 PM
Khoa Công nghệ thông tin thông báo thời gian cấp bảng điểm đối với lớp K2CNTT Thời gian: Buổi sáng thứ 5 ( Ngày 13/9/2012) và buổi sáng thứ 6( Ngày 14/9/2012)                     Từ 08h -10h...