Danh sách giảng viên phản biện đồ án tốt nghiệp K3CNTT
Cập nhật ngày: 14/06/2013
Dưới đây là danh sách giảng viên phản biện đồ án tốt nghiệp lớp K3CNTT
Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên liên hệ với giảng viên phản biện nộp cho giảng viên phản biện 01 quyển Đồ án tốt nghiệp.
Yêu cầu giảng viên phản biện phải có nhận xét và cho điểm vào Đồ án sau đó nộp về Khoa CNTT
Hạn nộp: Đến hết ngày 19/06/2013