TS. Đặng Thế Tháp

  • Tiến sĩPhó trưởng khoa dược

 Phó trưởng Khoa Dược, Đại học Thành Tây

Quá trình đào tạo:

  • 1997: Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức công tác dược, Học viện quân Y.
  • 1972 – 1979: Cử nhân Đại Học Dược Hà Nội.

Quá trình công tác:

  • 2014 – nay: Phó trưởng Khoa Dược, Đại học Thành Tây.
  • 1979 – 2005: Vụ Kế hoạch và Ban quản lý các dự án, Bộ Y tế.

Một số đề tài Nghiên cứu khoa học:

  • 1995 – 1997: Chủ trì đề tài “Phương pháp tính nhu cầu thuốc”.
  • 1995 – 1996: Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài “Phương pháp xác định các vấn đề ưu tiên đa mục tiêu trong ngành y tế”, Bộ Y tế.

Một số công trình khoa học đã công bố:

  • 2005: Bài giảng đào tạo về phương pháp lập kế hoạch từ dưới lên cho y tế tuyến huyện và xã, 1 bộ sách, NXB Y học.
  • 2005, tái bản 2008: Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến huyện thuộc 16 chuyên ngành, 16 bộ sách, NXB Y học.