CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sự phát triển nền kinh tế thị trường và xu hướng hợp tác kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu sẽ tạo ra những thách thức lớn về các mặt liên quan đến pháp luật, đặc biệt là pháp luật về kinh tế. Vì vậy, nhu cầu nhân lực của ngành Luật kinh tế sẽ có tăng trưởng trong tương lai.

Chương trình đào tạo Cử nhân Luật kinh tế của Đại học Phenikaa cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh.

Chương trình được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các tình huống thực tế liên quan Luật kinh tế.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành luật kinh tế

Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về pháp luật và luật kinh tế;
  • Xây dựng năng lực đánh giá và phát huy sự trung thực, sự nhất quán, trách nhiệm và am hiểu các tiêu chuẩn đạo đức;
  • Xây dựng năng lực tư duy phản biện, tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo;
  • Phát triển các kỹ năng nhận thức và thực hành cần thiết để xác định, nghiên cứu, đánh giá và tổng hợp các vấn đề liên quan pháp luật và chính sách;
  • Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết và hình thành thái độ học tập suốt đời cho sinh viên.
photo
Ngành luật kinh tế

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên ngành Luật kinh tế có thể làm việc trong nhiều vị trí, khác nhau như:

  • Chuyên viên tư vấn pháp luật;
  • Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư;
  • Luật sư
  • Chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấp…