CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa gắn liền với các quá trình sản xuất trong công nghiệp, nơi các thao tác của con người được thay thế hoàn toàn bằng các hoạt động của máy móc, robot. Ngành học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống điều khiển tự động hiện đại trong công nghiệp cùng với sự hỗ trợ của công nghệ điện tử, những ý tưởng sáng tạo của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tất cả các lĩnh vực sẽ được trở thành hiện thực.


ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Mục tiêu đào tạo

Chương trình Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa đào tạo kỹ sư có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khoẻ tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở tốt; có khả năng giải quyết những yêu cầu thực tiễn về thực hành và thiết kế trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

1.1. Kiến thức

1.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật đại cương, đạo đức, rèn luyện thể chất và quốc phòng an ninh;
– Có kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật công nghệ về các vấn đề thuộc lĩnh vực tự động hóa; (ABET-a)
Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia;
Có kiến thức về các vấn đề đương đại; (ABET-j)
1.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

Có kiến thức tổng quát và hiểu biết về các kỹ năng làm việc trong nhóm ngành kỹ thuật;
Có kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động;
Có kiến thức cơ sở kỹ thuật điện tử và kỹ thuật điều khiển tự động để áp dụng vào các vấn đề thuộc lĩnh vực tự động hóa; (ABET-a)
Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật lên kinh tế, môi trường và xã hội trong bối cảnh toàn cầu; (ABET-h)
1.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

Có kiến thức nâng cao về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển tự động và các ứng dụng trong một số lĩnh vực cần ứng dụng tự động hóa phù hợp;
Có kiến thức về phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tự động và các bộ phận hoặc quá trình đáp ứng nhu cầu thực tế; (ABET-c)
1.2. Kỹ năng

1.2.1. Kỹ năng cứng

Xác định, mô tả và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; (ABET-e)
Thiết kế và tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích kết quả, đánh giá đáp ứng của một hệ thống hoặc một bộ phận trong hệ thống; (ABET-b)
Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại trong công việc; (ABET-k)
1.2.2. Kỹ năng mềm

Hoạt động hiệu quả trong các nhóm chuyên ngành cũng như nhóm đa ngành; (ABETd)
Xác định, mô tả và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa; (ABET-e)
Đọc, viết và trình bày được các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả, bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp); (ABET-g)
Ý thức được sự cần thiết của việc học suốt đời và có khả năng học suốt đời; (ABET-i)

Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Triển vọng nghề nghiệp

Nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực tự động hóa ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Trường đại học, cao đẳng, nghề.
Kỹ sư nghiên cứu, thiết kế, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa ở các công ty, xí nghiệp, …
Kỹ sư quản lý, khai thác vận hành và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực tự động hóa ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tự học và nghiên cứu suốt đời.
Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.