CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Khoa học Môi trường của Đại học Phenikaa chú trọng vào các cơ sở khoa học, quy luật, nguyên lý, nguyên tắc của các hệ thống môi trường tự nhiên, tương tác giữa con người với môi trường (ví dụ các tác động từ hoạt động phát triển của con người đến môi trường tự nhiên) và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường…

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Môi trường được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp hiện nay. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên thực hành và giải quyết vấn đề thực tế của Khoa học Môi trường, có kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu công việc và phát triển sự nghiệp sau này.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
Ngành Khoa học Môi trường

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên giúp sinh viên có nền tảng vững chắc để có thể làm việc với chuyên ngành đã được đào tạo, hoặc tiếp tục học tập và nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực Khoa học Môi trường.

  • Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường nhằm vận dụng và giải quyết các vấn đề môi trường trên thực tế;
  • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy hệ thống;
  • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp;
  • Hình thành và phát triển tư duy học tập suốt đời, sự đam mê nghiên cứu khoa học và gắn bó làm việc trong lĩnh vực môi trường.
Ngành Khoa học Môi trường

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường có thể:

  • Làm việc các cơ quan nhà nước: Bộ tài nguyên và môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Sở khoa học và công nghệ…
  • Làm việc tại các viện, trung tâm, trường đại học giảng dạy và nghiên cứu môi trường;
  • Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ;
  • Làm việc trong các lĩnh vực quản lý, quy hoạch, phân tích đánh giá môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên;
  • Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty về dịch vụ tư vấn môi trường…