13 Mar 2018

Đại hội cổ đông bất thường Trường ĐH Thành Tây lần thứ nhất năm 2018 thành công tốt đẹp

Ngày 10/3 vừa qua, Trường Đại học Thành Tây đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.

Đại hội được khai mạc vào hồi 9h với sự tham dự của 81 đại diện cổ đông, cổ đông sở hữu hoặc đại diện 562,195 cổ phần, tương đương với 91,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TS Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT Trường chủ tọa Đại hội. Tham gia điều hành Đại hội còn có TS. Đặng Xuân Tin – Phó hiệu trưởng phụ trách Nhà trường và TS. Đặng Thế Tháp (Thành viên HĐQT) thay mặt cho cổ đông lớn của Nhà trường.

TS Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT ĐH Thành Tây – phát biểu tại Đại hội

Đại hội cổ đông ĐH Thành Tây đã nghe đại diện Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu trình bày nội dung các Tờ trình về việc điều chỉnh mức vốn điều lệ hiện hành và mệnh giá cổ phần; thông qua điều lệ của Trường; phương án điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng trường; tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng; và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội cũng đã tiến hành các thủ tục bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, 2017 – 2022.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông ĐH Thành Tây đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị bao gồm: (i) phê chuẩn điều chỉnh mức vốn điều lệ hiện hành từ 562.195.400.000 đồng về mức thực góp của các cổ đông là 73.654.400.000 đồng và mệnh giá cổ phần từ 1.000.000 đồng/cổ phần xuống mức 10.000 đồng/cổ phần; (ii) phê chuẩn Điều lệ Trường Đại học Thành Tây; (iii) phê chuẩn Phương án tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng; (iv) phê chuẩn phương án điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Thành Tây; và (iv) phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết trên 90%. Đồng thời, Đại hội cổ đông ĐH Thành Tây cũng đã nhất trí bầu TS. Đặng Xuân Tin, ông Phạm Văn Tuân, bà Trần Lan Phương, bà Trần Phương Hoa tham gia vào Hội đồng quản trị; và ông Nguyễn Xuân An, ông Lưu Tuấn Anh và bà Ninh Thị Kiều Trang vào Ban Kiểm soát Nhà trường.

Thành công của Đại hội cổ đông ĐH Thành Tây lần này là cột mốc quan trọng trên chặng đường xây dựng và phát triển Nhà trường, thể hiện cam kết; quyết tâm của các cổ đông đặc biệt là cổ đông lớn trong việc đầu tư lâu dài theo hướng bền vững để xây dựng Trường Đại học Thành Tây trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nước nhà. Cam kết và quyết tâm này của các cổ đông đã và đang tạo nền móng vững chắc và trở thành nguồn động lực to lớn cho toàn thể các thành viên Trường ĐH Thành Tây không ngừng phát huy và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến để đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Leave a Reply