TS. Hồ Xuân Năng

Chủ tịch HĐQT

Ban giám hiệu

TS. Đặng Xuân Tin

Phó hiệu trưởng

Lãnh đạo các phòng ban

Lãnh đạo các khoa

ThS. Trần Văn Trọng

Khoa Ngôn ngữ & Giáo dục

TS. Nguyễn Nghĩa Vụ

Khoa Ngôn ngữ & Giáo dục

NGƯT. Đinh Ngọc Đệ

Khoa điều dưỡng

GS. TS. Võ Xuân Minh

Khoa Dược

Các đơn vị trực thuộc

ThS. Nguyễn Ngọc Hằng Minh

Giám đốc Trung tâm dịch vụ & Chánh văn phòng