I. Hội đồng quản trị:
1.     Ông Đinh Ngọc Hiện - Chủ tịch HĐQT
2.     Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch HĐQT
3.     Ông Lê Công Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐQT
4.     Ông Lê Huy - Ủy viên
5.     Ông Nguyễn Đình Tư - Ủy viên
6.     Ông Nguyễn Thái Thắng -Ủy viên
7.     Ông Lê Hoàng Hà - Ủy viên
II. Ban kiểm soát
1. TS. Nguyễn Huy Hoạch - Trưởng ban kiểm soát
2.  Ông Nguyễn Văn Thân - Ủy viên
3.  Bà Lê Thị Huyền Dương - Ủy viên
III. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:
1. Hiệu trưởng: TS. Đinh Ngọc Hiện
2. Phó Hiệu trưởng: TS.Nguyễn Thị Hương, TS. Đặng Xuân Tin, PGS.TS Đặng Đức Sơn