Lịch học bổ sung kiến thức và ôn thi kỳ thi cao học đợt 2 năm 2016
Cập nhật ngày: 11/10/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2016
LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN THI
KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016
  1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Mã số: 60340102)
  1. Lịch học BSKT
STT Môn học BSKT Số TC Thời gian Giảng đường
1 Toán kinh tế 3 19-21/9/2016 B405, B406
2 Kinh tế học 3 26-28/9/2016 B405, B406
3 Nguyên lý KT & KTTC 3 10-12/10/2016 B405, B406
4 Tài chính quốc tế 3 15-18/9/2016 B405, B406
5 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3 22-25/9/2016 B405, B406
6 Marketing căn bản 3 29/9-2/10/2016 B405, B406
7 Quản trị nhân lực 3 6-9/10/2016 B405, B406
8 Thanh toán quốc tế 3 13-16/10/2016 B405, B406
  1. Lịch ôn thi
STT Môn học BSKT Số TC Thời gian Giảng đường
1 Toán kinh tế 3 15,16/10/2016 B405, B406
2 Kinh tế học 3 22,23/10/2016 B405, B406
3 Tiếng Anh 3 29,30/10/2016 B405, B406
 
  1. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  1. Lịch học BSKT
 
STT Môn học BSKT Số TC Thời gian Giảng đường
1 Sức bền vật liệu 3 15-18/9/2016 Nhà E
2 Cơ học kết cấu 3 18-21/9/2016 Nhà E
3 Vật liệu xây dựng 3 22/9-25/9/2016 Nhà E
4 Kết cấu liên hợp Thép -BTCT 3 25/9-28/9/2016 Nhà E
5 Nền móng nhà cao tầng 3 29/9-01/10/2016 Nhà E
6 K/C nhà BTCT 3 2/10-5/10/2016 Nhà E
7 Kết cấu nhà thép 3 6/10-9/10/2016 Nhà E
8 Kỹ thuật và tổ chức TC nhà BTCT 3 10/10-14/10/2016 Nhà E
  1. Lịch ôn thi
STT Môn học BSKT Số TC Thời gian Giảng đường
1 Toán kinh tế 3 15,16/10/2016 B106
2 Sức bền vật liệu 3 22,23/10/2016 B106
3 Tiếng Anh 3 29,30/10/2016 B106
 
 
Nơi nhận:
  • Các phòng, khoa có liên quan
  • Lưu Ban thư ký.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
TS. Đặng Xuân Tin