Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độc thạc sĩ đợt 2 năm 2016 (Ngày 05&06/11/2016)
Cập nhật ngày: 27/10/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016
LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016 (Ngày 05&06/11/2016)
Ngày Buổi Thời gian Nội dung Ghi chú
05/11/2016 Sáng 8h00 - 10h00 Làm thủ tục thi  
Chiều 13h30 Toán  cao cấp (XDDD&CN)
Toán kinh tế (QTKD)
 
06/11/2016 Sáng 7h30 Sức bền vật liệu (XDDD&CN)
Kinh tế học (QTKD)
 
Chiều 13h30 Thi môn tiếng Anh  
         
Địa điểm thi:  Trường Đại học Thành Tây, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Hà Nội.
 
Nơi nhận:
  • Các phòng, khoa có liên quan
  • Lưu VT, Phòng QLĐT SĐH&NCKH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 đã ký
 
 
 
TS. Đặng Xuân Tin