Thông báo tổ chức lễ trao bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, khóa 1 (2014 - 2016)
Cập nhật ngày: 23/09/2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                      Hà Nội, ngày 22 tháng  9  năm 2016

 
 THÔNG BÁO
Tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ
Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Khóa 1 (2014 - 2016)
 
          Thời gian:  9h00&rsquo Thứ 2 ngày 26 tháng 9 năm 2016
          Địa điểm:  Phòng B205 - Trường Đại học Thành Tây
           
            Lưu ý: Các học viên cao học Khóa 1 (2014 -2016) chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp có mặt đầy đủ lúc 8h00 tại Hội trường B205 để làm thủ tục nhận bằng.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
TS. Đặng Xuân Tin