Danh sách được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016
Cập nhật ngày: 06/05/2016
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN THI MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo quyết định số:72/QĐ-ĐHTT ngày 06 tháng 5 năm 2016
của Chủ tịch HĐTS Trường Đại học Thành Tây)
                 
STT HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NGÀNH DỰ THI CHỨNG CHỈ T.A ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ NGÀY CẤP
1 Nguyễn Trọng Thủy 20/8/1982 Nam Quản trị kinh doanh B1 Đại học Ngoại ngữ Huế 26/6/2015
2 Phạm Trường Lâm 8/4/1974 Nam Quản trị kinh doanh Cử nhân ngôn ngữ Anh
(Tại chức)
ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 2/1/1996
3 Võ Trọng Thọ 20/8/1982 Nam KTXDCTDD&CN B1 ĐH Cambridge 05/8/2015
  *Danh sách gồm 03 thí sinh./.