Quyết định về việc miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Cập nhật ngày: 06/05/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
Số:  72  / QĐ - ĐHTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                                                                                                                       Hà Nội, ngày 6  tháng 5 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
(V/v miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016)
-
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
 
Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Thành Tây ban hành kèm theo quyết định số 92/1014/QĐ-ĐHTT ngày 02/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây
Căn cứ Quyết định số  63  /QĐ-ĐHTT ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
Xét hồ sơ của thí sinh
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học và NCKH,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
        Điều 1. Miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 của Trường Đại học Thành Tây gồm các Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
       Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các thí sinh được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 92/2014/QĐ-ĐHTT ngày 02/07/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Tây.
        Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, trưởng phòng QLĐT Sau đại học và NCKH, trưởng khoa Ngoại ngữ và các Ông (bà) có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Nơi nhận:
       - BGH (để b/c)
       - Như điều 3
       - Lưu VT Phòng QLĐT SĐH&NCKH.
TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 

TS. Đinh Ngọc Hiện