Lịch thi hết môn lớp cao học Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN 15CHXD1, 15CHXD2
Cập nhật ngày: 03/03/2016
LỊCH THI
Lớp: 15CHXD1 + 15CHXD2
         
Phòng thi: B406 - giảng đường B
STT LỚP MÔN HỌC THỜI GIAN NGÀY THI
1 15CHXD1
15CHXD2
Triết học 8h30 T7 - 05/03/2016
2 15CHXD1
15CHXD2
Phương pháp số trong tính toán kết cấu 13h30 T7 - 05/03/2016
3 15CHXD1
15CHXD2
Kết cấu bản và vỏ mỏng 15h30 T7 - 05/03/2016
4 15CHXD1
15CHXD2
Tiếng Anh 7h30 CN - 06/03/2016
5 15CHXD1
15CHXD2
Phương pháp luận NCKH 9h30 CN - 06/03/2016