Quyết định công nhận kết quả thi và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tổ chức thi ngày 15&16/4/2017
Cập nhật ngày: 18/05/2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
 
Số: 61 / QĐ - ĐHTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận kết quả thi và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ
Đợt 1 năm 2017
 (Tổ chức thi ngày 15&16/4/2017)
-
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013
Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây
Căn cứ thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Căn cứ quyết định số 1426/QĐ - BGDĐT ngày 25/4/2014 v/v cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và quyết định số 1427/QĐ - BGDĐT ngày 25/4/2014 v/v cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Căn cứ biên bản họp xét kết quả thi tuyển ngày 05/5/2017 của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ của 93 thí sinh. Trong đó:
            + Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 82 thí sinh  (có danh sách kèm theo).
+ Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp: 11 thí sinh  (có danh sách kèm theo).
 Điều 2. Điểm trúng tuyển:
            + Ngành Quản trị kinh doanh: Tổng điểm 02 môn Cơ bản và môn Cơ sở ngành đạt từ 10,0 điểm trở lên không có môn thi dưới 5,0 điểm (theo thang điểm 10).
            + Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: Tổng điểm 02 môn Cơ bản và môn Cơ sở ngành đạt từ 12.75 điểm trở lên không có môn thi dưới 5,0 điểm (theo thang điểm 10).
+ Môn Tiếng Anh: thí sinh đạt điểm từ 50 trở lên (theo thang điểm 100).
       Điều 3. Công nhận 92 thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ. Trong đó:
            + Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 81 thí sinh  (có danh sách kèm theo).
+ Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp: 11 thí sinh  (có danh sách kèm theo).
       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu khoa học, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính, Trưởng các khoa có liên quan và những thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
       - BGH (để biết)
       - Như điều 4
       - Lưu VT P.QLĐT SĐH&NCKH.
HIỆU TRƯỞNG
 
                                                  
 
TS. Đinh Ngọc Hiện
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  »