Lịch thi kết thúc môn giai đoạn 1 của Lớp Cao học 14CHQTKD và 15CHQTKD.
Cập nhật ngày: 25/11/2015
            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY    
         
LỊCH THI GIAI ĐOẠN I -  LỚP CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH
         
Phòng thi: B406 - giảng đường B
STT LỚP MÔN HỌC THỜI GIAN NGÀY THI
1 CHQTKD K1 Quản trị tài chính 8h30 T7 - 12/12/2015
2 CHQTKD K1 Thẩm định và đầu tư dự án 14h00 T7 - 12/12/2015
3 CHQTKD K1+K2 Quản trị NHTM nâng cao 7h30 CN - 13/12/2015
4 CHQTKD K1+K2 Quản trị danh mục đầu tư 9h30 CN - 13/12/2015
5 CHQTKD K1+K2 Định giá tài sản 14h00 CN - 13/12/2015
6 CHQTKD K1+K2 Phân tích đầu tư chứng khoán nâng cao 7h30 T7 - 19/12/2015
7 CHQTKD K1+K2 Luật KT và chuẩn mực KT 9h30 T7 - 19/12/2015
8 CHQTKD K1+K2 Quản trị rủi ro trong kinh doanh NH 14h00 T7 - 19/12/2015
       
      KT. HIỆU TRƯỞNG
      P. HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
      TS. Đặng Xuân Tin
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  »