Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015
Cập nhật ngày: 04/11/2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
********************
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                   Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015 (Ngày 07&08/11/2015)
 
Ngày Buổi Thời gian Nội dung Ghi chú
07/11/2015 Sáng 8h00 - 11h00 Làm thủ tục thi  
Chiều 13h30 Toán  cao cấp (XDDD&CN)
Toán kinh tế (QTKD)
 
08/11/2015 Sáng 7h30 Sức bền vật liệu (XDDD&CN)
Kinh tế học (QTKD)
 
Chiều 13h30 Thi môn tiếng Anh  
         
Địa điểm thi:  Trường Đại học Thành Tây, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Hà Nội.
 
Nơi nhận:
  • Các phòng, khoa có liên quan
  • Lưu VT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
TS. Đặng Xuân Tin