Thông báo điểm trúng tuyển vào hệ đại học, cao đẳng Trường Đại học Thành Tây năm 2015
Cập nhật ngày: 07/08/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
_____________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________
THÔNG BÁO
V/v xác định điểm và điều kiện trúng tuyển
vào hệ đại học, cao đẳng chính quy Trường Đại học Thành Tây năm 2015
           
            Căn cứ chủ trương của Hội đồng quản trị và quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015
            Căn cứ ngưỡng xét tuyển đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trong năm 2015,
Trường Đại học Thành Tây thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Trường như sau:
  1. Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT
- Hạnh kiểm THPT từ Khá trở lên (đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức xét kết quả Học bạ THPT).
  1. Điểm xét tuyển:
a.   Phương thức 1: Xét theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
- Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển từ 15.00 điểm trở lên
- Hệ Cao đẳng: Điểm trúng tuyển từ 12.00 điểm trở lên.
            Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp môn xét tuyển (đã được cộng điểm ưu tiên và không có môn thi nào bị điểm liệt).
b.   Phương thức 2: Xét theo kết quả Học bạ THPT
       Điểm trúng tuyển = (Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển vào các ngành  trong năm học lớp 12)/3.
            - Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển >= 6,0
            - Hệ Cao đẳng: Điểm xét tuyển >= 5,5.
            Điểm trúng tuyển áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp môn xét tuyển.
3. Lệ phí xét tuyển: miễn đối với hồ sơ dự tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2015.
                                                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
 đã ký
 
HIỆU TRƯỞNG
TS. Đinh Ngọc Hiện