Thông báo về việc mời thầu thiết kế website Trường Đại học Thành Tây
Cập nhật ngày: 06/08/2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
 
Số: /TB-ĐHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2015
 
THÔNG BÁO
Về việc mời thầu thiết kế website

 
          Trường Đại học Thành Tây thông báo mời thầu thiết kế website

Yêu cầu thiết kế:
1. Thiết kế website giao diện Tiếng Việt, Tiếng Anh
2. Thiết kế website giao diện trên Mobile, Tablet ( giao diện Responsive)
3. Thiết kế chức năng tra cứu điểm
4. Thiết kế chức năng đăng ký học tín chỉ
       Địa chỉ liên hệ Ông Vũ Văn Quang Khoa CNTT gửi hồ sơ năng lực, báo giá
         
        

 
Nơi nhận:
            - Các đơn vị trực thuộc Trường
            - Các Công ty tk website
            - Lưu VT, P. TC-HC-QT.
 

TRƯỞNG PHÒNG TC.HC.QT
 
 đã ký
                  

Phạm Văn Tại