Thông báo về việc viết bài cho kỷ yếu kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Thành Tây
Cập nhật ngày: 26/12/2016
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
_____________
Số:......ĐHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________
           Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2016

                                                              THÔNG BÁO
                                                               V/v phát động sáng tác, viết bài cho kỷ yếu
                                                                 Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Thành Tây
 
            Kính gửi:  -   Các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Trường
-         Các cổ đông
-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Tây
 
         Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trường (10/10/2007-10/10/2017) Trường tiến hành xây dựng Kỷ yếu nhằm mục đích giới thiệu quá trình ra hình thành, xây dựng và phát triển Trường thông qua những bài viết, hình ảnh và các tư liệu. Ban giám hiệu nhà trường nêu các nội dung chính trong Kỷ yếu sau đây:
-         Các tư liệu trong quá trình chuẩn bị xin thành lập Trường và hình ảnh các cổ đông sáng lập Trường.
-         Hoạt động của HĐQT và Ban giám hiệu từ khi được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Trường đến nay.
-         Các bài viết về thành tựu 10 năm hoạt động của Trường trên các lĩnh vực và những kỷ niệm sâu sắc trong giảng dạy, học tập, công tác và phục vụ tại Trường
-         Tâm tư tình cảm của các thế hệ thầy, cô giáo, học viên sinh viên của Trường
-         Phác họa chân dung thầy, cô đã tận tụy với sự nghiệp trồng người cũng như hình ảnh nhưng sinh viên vượt khó trong học tập, rèn luyện và đã thành đạt trong cuộc sống.
-         Các sáng tác văn học, nghệ thuật  mọi hình thức (thơ, văn, nhạc họa, ảnh,..) với  chủ đề TTU 10 năm hình thành và phát triển.
 
       Để cuốn Kỷ yếu có được nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn đề nghị: Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm trực thuộc Trường phát động tới cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị mình viết bài, cung cấp tư liệu cho Kỷ yếu. Đề nghị Đoàn thanh niên, hội sinh viên phát động tới đoàn viên, sinh viên tham gia sáng tác, viết bài cho Kỷ yếu.
      Đề nghị các cổ đông, các cựu sinh viên của Trường nhiệt tình tham gia sáng tác, viết bài cho cuốn Kỷ yếu.
 
      Nơi gửi:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-          Như trên                                          
-          Ban XD KY                                                                                                                              (đã ký)
-          Lưu TC- HC-QT
 
                                                                                                                                                  TS. Đinh Ngọc Hiện
 
 
      Các bài viết, sáng tác xin được gửi về  Ban xây dựng Kỷ yếu của trường  trước ngày 31/3/2017
 
                Địa chỉ:    Ông Lê Văn Thanh, Trưởng Ban xây dựng kỷ yếu
                                Trường Đại học Thành Tây, phường Yên Nghĩa Hà Đông Hà nội
                                    Email: nbts.thanh@gmail.com  ĐT:0913220020.
 
                                 Hoặc:
                                 Bà Nguyễn Phương Thảo, thư ký Ban xây dựng kỷ yếu
                                 Bí thư BCH Đoàn Trường
                                 Email: thaonp@thanhtay.edu.vn
                                 ĐT: 0904 658 222