3/18/2013 9:19:09 AM
Trường Đại học Thành Tây ký ghi nhớ hợp tác đào tạo đại học và sau đại học với trường Đại học California Miramar. Căn cứ biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký ngày 11/3/2013 giữa Trường Đại học Thành Tây - Việt Nam và Trường Đại học California Miramar - Hoa Kỳ, ngày 15......
7/6/2012 2:00:15 PM
Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Sau nhiều năm chuẩn bị ngày 10 tháng 10 năm 2007 trường đã được Thủ tướng......