BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

 

Hiệu trưởng: TS. Đinh Ngọc Hiện
Điện thoại: 0913.250.957;  Email: dinhngochien@thanhtay.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Hương
Điện thoại: 0913.210.744; Email: nthuong@thanhtay.edu.vn
 
Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Đặng Đức Sơn
Điện thoại: 0912.265.088; Email: sdangduc@thanhtay.edu.vn


Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin
Điện thoại:  0913.376.127; Email: tindx@thanhtay.edu.vn