Thông báo xác định điểm trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017
Cập nhật ngày: 17/07/2017
                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                         Số: 43/TB-ĐHTT                                                                        Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
V/v xác định điểm trúng tuyển
vào hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 1, năm 2017
 
           
            Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017
            Căn cứ ngưỡng xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trong năm 2017,
Trường Đại học Thành Tây thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Trường như sau:
  1. Điều kiện trúng tuyển:
- Tốt nghiệp THPT
- Hạnh kiểm THPT từ Khá trở lên (đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức xét kết quả Học bạ THPT).
  1. Điểm trúng tuyển:
a.   Phương thức 1: Xét theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
- Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển từ 15.50 điểm trở lên
- Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.
            Điểm trúng tuyển đại học áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp môn xét tuyển (đã được cộng điểm ưu tiên và không có môn thi nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống).
b.   Phương thức 2: Xét theo kết quả Học bạ THPT
       Điểm trúng tuyển = (Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển vào các ngành  tương ứng trong năm học lớp 12)/3
            - Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển &ge 6,0
            - Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.
     Điểm trúng tuyển áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp môn xét tuyển.
                                                                                                      
Nơi nhận:                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
  • Các PHT                                                  
  • Phòng Tuyển sinh                                                                                                             (Đã ký) 
  • Khoa CNTT&TT    
  • Lưu VT, ĐT&QLSV.                                                                                               TS. Đàm Quang Minh