Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào hệ Đại học, cao đẳng chính quy năm 2016
Cập nhật ngày: 01/08/2016
               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                          Số:    /TB-ĐHTT                                                                                                                     Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v xác định điểm trúng tuyển
vào hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2016
 
           
            Căn cứ chủ trương của Hội đồng quản trị và quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016
            Căn cứ ngưỡng xét tuyển đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trong năm 2016,
Trường Đại học Thành Tây thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Trường như sau:
  1. Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT
- Hạnh kiểm THPT từ Khá trở lên (đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức xét kết quả Học bạ THPT).
  1. Điểm xét tuyển:
a.   Phương thức 1: Xét theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
- Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển từ 15.00 điểm trở lên
- Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.
Điểm trúng tuyển đại học áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp môn xét tuyển (đã được cộng điểm ưu tiên và không có môn thi nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống).
b.   Phương thức 2: Xét theo kết quả Học bạ THPT
       Điểm trúng tuyển = (Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển vào các ngành  trong năm học lớp 12)/3
            - Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển >= 6,0
            - Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.
            Điểm trúng tuyển áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp môn xét tuyển.
Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 0422.127.269/ Hotline: 0974.874.881
Thông tin chi tiết xem tại Website: www.thanhtay.edu.vn                               
                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                     
                                                                                                (Đã ký)
 
 
                                                                                       TS. Đặng Xuân Tin